Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales
27 Mehefin -11 Gorffennaf 2015
Aberdâr

{150}

Theatr Genedlaethol Cymru a National Theatre Wales mewn cydweithrediad ag S4C
Crëwr a Chyfarwyddwr Marc Rees

Storfeydd y Tŷ Opera Brenhinol, Abercwmboi, Aberdâr

 

Bydd dau gwmni theatr genedlaethol Cymru - Theatr Genedlaethol Cymru a National Theatre Wales – yn dod at ei gilydd am y tro cyntaf erioed, gydag un o brif artistiaid y wlad, Marc Rees, a’r darlledwr S4C i greu gwledd weledol wrth adrodd stori.

Wedi’i pherfformio yn Gymraeg, Saesneg a Sbaeneg, bydd {150} yn dod â chyfnodau allweddol yn fyw yn stori’r 150 o ddynion, menywod a phlant o Gymru aeth i fyw i Batagonia yn 1865, ac ym mywydau’u disgynyddion heddiw.

Bydd y cynhyrchiad aml-blatfform hwn, fydd yn cyfuno perfformiadau byw yng Nghymru â ffilm a gomisiynir yn arbennig o Batagonia, yn cael ei lwyfannu yn storfeydd y Tŷ Opera Brenhinol ger Aberdâr – adeilad maith nad yw fel arfer yn agored i’r cyhoedd, yn agos at  gartrefi llawer o’r mudwyr gwreiddiol.

Addas i oed 12+

My fydd capsiynau o bob perfformiad yn Gymraeg a Saesneg
 
Disgrifiad clywedol: Nos Sad 11 Gorffennaf (yn Gymraeg a Saesneg)

Prynhawn Sadwrn, 1pm: Sain Ddisgrifiad yn Saesneg 

Nos Sadwrn, 7pm: Sain Ddisgrifiad yn Gymraeg a Saesneg

Tocynnau:
£16.50 (£17.50)/ £14 Gostyngiadau (£15)
£10 ysgolion
Rhagddangosiad: £15.00 (£16) /£12.50 (13.50)

Wales Arts International Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Am y sioe

“Mae fy ffrind, yr awdur teithio Chris Moss, yn disgrifio Patagonia fel ‘tirwedd eithaf y dychymyg’. Rwy’n amau a wnaeth y mudwyr gwreiddiol o Gymru a ddaeth oddi ar y Mimosa 150 mlynedd yn ôl ddychmygu y byddai eu cartref newydd yn le mor ddiffaith a digroeso. Nid gwlad y llaeth a’r mêl ydoedd, yn sicr – aeth pedwar mis heibio cyn iddyn nhw lwyddo i symud o’r traeth!

Er gwaethaf yr amgylchiadau fodd bynnag, a thrwy berthynas hollbwysig gyda’r bobl leol frodorol y Tehuelche, fe oroeson nhw a chreu’r hyn y mae Mike Pearson yn ei alw yn ‘ardd o Gymreictod yn y diffeithwch’.

Bydd (150) yn mynd â’i gynulleidfa ar daith i ddangos mapio a mytholeg y drefedigaeth, ac yn cynnig darlun unigryw o’r bobl sy’n byw yno heddiw; disgynyddion yr arloeswyr cyntaf, sydd wedi creu hunaniaeth newydd 8,000 milltir i ffwrdd o ‘hen wlad’ eu tadau.”

Marc Rees

Creodd yr artist Marc Rees For Mountain, Sand & Sea ar gyfer blwyddyn gyntaf NTW, a Raw Material: Llareggub Revisited yn 2014, yn rhan o ddathliadau canmlwyddiant Dylan Thomas.

 

 

Trêlar

Beth I’w Ddisgwyl?

Treuliwch ychydig o amser, os gwelwch yn dda, yn dod yn gyfarwydd â’r wybodaeth bwysig hon mewn perthynas â’r cynhyrchiad fydd yn sicrhau bod eich profiad gyda ni yn gyfforddus ac yn llawn mwynhad.

Os ydych yn mynd i fod yn hwyr, neu os ydych ar goll, cysylltwch â ni ar y safle ar 07852673160

Rydym wedi darparu gwybodaeth am deithio isod, fodd bynnag rydym yn awgrymu defnyddio systemau Sat Nav fel canllaw yn unig, a defnyddio’r arwyddion AA melyn sy’n agos at y lleoliad i’ch arwain.

Bydd tocynnau ar gael i’w prynu o’r Swyddfa Docynnau ar gyfer pob perfformiad (yn amodol ar argaeledd). Sylwer mai taliadau mewn arian parod yn unig y gallwn eu derbyn ar gyfer popeth a brynir ar y safle.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch cyn y perfformiad, cysylltwch â Rhian Lewis ar rhianlewis@nationaltheatrewales.org / 029 2035 3091.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i Aberdâr – fe welwn ni chi yno!

Gallwch ddarganfod stori {150} yn www.s4c.cymru/150

Neu beth am gymryd rhan yn y sgwrs ar Twitter: #150patagonia

Bydd {150} yn cael ei berfformio yn Storfeydd y Tŷ Opera Cenedlaethol. Cyfeiriad llawn y lleoliad yw: Parc Diwydiannol Aberaman, Aberaman, Aberdâr, Rhondda Cynon Taf, CF44 6DA

Bydd y sioe yn dechrau am 1.00pm (perfformiad y prynhawn) / 7.00pm (perfformiad yr hwyr) yn brydlon. Bydd y safle ar agor o 12 canol dydd (perfformiad y prynhawn) / 6pm (perfformiad yr hwyr), ac awgrymwn eich bod yn cyrraedd y swyddfa docynnau 15 munud o leiaf cyn i’r sioe ddechrau.

Ni fydd modd i hwyrddyfodiaid ddod i mewn wedi i’r sioe ddechrau, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd mewn da bryd.

Hyd y sioe yw oddeutu 2 awr 30 munud, heb egwyl.

Bydd cyfleusterau tai bach hygyrch ar y safle.

Mae {150} yn gynhyrchiad ar ffurf promenâd, felly byddwch yn ymwybodol y byddwch yn mynd ar daith ar droed o gwmpas y gofod. Mae seddau mewn rhai mannau, a bydd cadeiriau ar gael drwy gydol y perfformiad i’r rheini sydd eu hangen.

Er bod y sioe yn cael ei pherfformio dan do yn bennaf, bydd adran ar y dechrau yn cael ei pherfformio y tu allan, felly gwisgwch ddillad addas ar gyfer y tywydd.

Gan nad oes lluniaeth ar gael i’w brynu ar y safle, dewch â dŵr ac unrhyw fyrbrydau gyda chi. Rydym am ddiogelu’r amgylchedd, felly ewch â’ch sbwriel gyda chi pan fyddwch yn gadael.

Sylwer bydd y sioe (yn cynnwys aelodau’r gynulleidfa) yn cael ei ffilmio, ei recordio a thynnir lluniau ohoni gan National Theatre Wales a Theatr Genedlaethol Cymru at ein dibenion ein hunain. Trwy ddod i weld {150} pennir eich bod wedi rhoi’r holl ganiatâd angenrheidiol i National Theatre Wales a Theatr Genedlaethol Cymru er mwyn cofnodi eich presenoldeb yn {150} ac i’r cofnodi hynny gael ei ddefnyddio ym mhob cyfrwng yn fyd-eang heb gyfyngiadau.

Perfformir y sioe yn Saesneg, Cymraeg a Sbaeneg, ond bydd yn gwbl hygyrch waeth pa rai, neu sawl un o’r ieithoedd hynny yr ydych yn  eu deall.

Sylwer nad yw’r cynhyrchiad yn addas i blant o dan 2 oed, oherwydd natur y cynhyrchiad a synau uchel. Mae’r rheolwyr yn cadw’r hawl i wrthod mynediad i blant bach neu fabanod i’r perfformiad. Hefyd, yn anffodus ni chaniateir cŵn ar y safle (ac eithrio Cŵn Tywys).

TEITHIO AR Y TRÊN

Yr orsaf drenau agosaf yw Cwmbach, ac mae tua 15 munud ar droed o’r lleoliad. Bydd y daith hon wedi’i nodi’n glir ar arwyddion o’r orsaf drenau. Gallwch wirio amser y trenau fan hyn

TEITHIO MEWN CAR

Bydd arwyddion AA yn cyfeirio cynulleidfaoedd at y lleoliad wrth i chi ddynesu ato. Bydd parcio am ddim gerllaw, a bydd arwyddion i’r man hwnnw wrth i chi ddynesu ato. Mae parcio am ddim i’r anabl ar gael yn agos at y fynedfa, a bydd arwyddion clir i’r man hwn.

MYNEDIAD

Mae’r safle’n gwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn a does dim grisiau yno. Er gwaethaf natur promenâd y sioe, bydd seddau ar gael drwy gydol y perfformiad.

Mae {150} yn addas i gynulleidfaoedd 12+ oed

Bydd yr holl berfformiadau yn cynnwys capsiynau Cymraeg a Saesneg gan ddefnyddio Sibrwd

Sibrwd 

Theatr Genedlaethol Cymru & Galactig 

Llais bach sy’n sibrwd yn eich clust yn eich iaith eich hun yn ystod perfformiad theatr ydy Sibrwd. 

Cyfarwyddiadau

Lawwrlwythwch Sibrwd ar eich ffôn symudol ar IOS neu Android.

Wrth gyrraedd y theatr, rhowch eich ffôn yn y gosodiad ‘Airplane mode’ a throi’r ‘Wifi’ ymlaen. Mae hyn yn golygu na fyddwch chi’n derbyn unrhyw alwadau ffôn i darfu ar eich mwynhad.

Bydd angen i chi gysylltu i’n rhwydwaith diwifr ni, sydd dan enw Sibrwd.

Wedi i chi gysylltu gyda Sibrwd rydych chi’n barod! Yn y brif ddewislen, dewiswch y botwm ‘perfformiad’.  Bydd y sylwebaeth yn dechrau pan fydd y ddrama yn dechrau.

Bydd perfformiad â disgrifiad sain ar ddydd Sadwrn 11 Gorffennaf, a hynny yn Gymraeg a Saesneg.

Am ragor o wybodaeth neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Rhian Lewis (Swyddog Cyfathrebu) rhianlewis@nationaltheatrewales.org

Cast

Gareth Aled

Rosalind Hâf Brooks

Dafydd Emyr

Angharad Harrop

Billy Hughes

Eddie Ladd

Beth Powlesland

Caroline Sabin

Lara Ward

Fernando Williams

Adran Bro Taf

Gavin Ashcroft
Eirlys Britton
Nerys Griffiths
Cliff Jones

Ewan Aitchison-Hough

Gethin Taf Boore

Bedwyr Bowen

Charly Ann Brookman

Michael Brown

Mali Bryant

Aneurin Codd

Gwenno Angharad Day

Aneurin Dixon

Aine Edwards

Elin Edwards

Gruff Edwards

Rhys Edwards

Sion Elfyn

Efan Fairclough

Mabli John

Ella Jones

Daniel Calen Jones

Llew Jones

Marged Jones

Steffan Huw Long

Josh Morgan

Rhys Morris

Cadi Nash

Efa Prydderch

Mai Prydderch

Mali Prydderch

Beca Haf Rees

Brengain Rhys

Dewi Richards

Branwen Roberts

Gruff Ifan Roberts

Manon Fflur Rhys Roberts

Dafydd Sandell

Tomos Stokes

Daniel Williams

Elwyn Sion Williams

Ioan Wyn Williams

Rhodri Ashton Williams

 

Ysgol Gyfun Rhydywaun

Rhian Staples

Rowan Adams

Edward Crowson

Mali Davies

Ffion Driscoll

Jacob Francombe

Iwan Gardner

Iwan James

Dafydd Jones

Dylan Jones

Nel Hefin Lean

Evie Louise

Thomas Madge

Gabe Oakley

Evan Palmer

Molly Palmer

Thomas Price

Darrah Jones Reddy

Angharad Roberts

Charlotte Rood

Megan Terry

Chloe Thomos

Darya Williams

Hannah Williams

Seren Williams

TÎM CREADIGOL

Marc Rees
Crëwr a Chyfarwyddwr 

Siân Thomas
Cynhyrchydd Creadigol

Fernando Williams
Hanesydd Cymdeithasol

John Hardy Music
Cyfansoddwr

Nick Mumford
Dylunydd Golau

Mike Beer
Dylunydd Sain

Simon Clode
Gwneuthurwr Ffilm

Ethan Forde
Dylunydd Fideo 

Angharad Matthews
Dylunydd Gwisgoedd

Cordelia Ashwell
Dylunydd Cyswllt

Llinos Mai
Cyfarwyddwr Cydymaith

Angharad Harrop
Coreograffydd

Eddie Ladd
Dance Artist

Jac Ifan Moore
Cyfarwyddwr Ymddangosol

Alan Goulbourne
Artist

Yn cynnwys dyfyniadau o Patagonia
gan Mike Pearson

TÎM CYNHYRCHU

Nicola Ireland
Rheolwr Llwyfan y Cwmni

Matt G Jones
Dirprwy Reolwr Llwyfan

Shaun Gwizdak       
Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol Technegol

Deryn Tudor  
Technegydd Gwisgoedd 

Clementine Greeley
Cynorthwy-ydd a Gwneuthurwr Gwisgoedd 

April Dalton
Hetiau

Kelly Bannister
Peintiwr Golygfeyd

Jill Salen
Gwneuthurwr Gwisgoedd

Rhydian Jones        
Pennaeth Criw

Tomi Hargreaves, Lewis Jones. Sam Jones   
Technegydd Sain

Dan Trenchard
Goruwchwyliwr Fideo 

Alex Russell, Ben Stimpson
Technegydd Goleuo

Lee Bufton, Paul Evans, Rhydian Pask, Daniel Rhys Walls
Technegwyr Llwyfan

Elizabeth Campbell, Rhodri Davies, Ana Mari & Mark Douet, Andrew Morris, Jon Pountney
Lluniau                     

Liam James, Dave Blakemore
Criw Paratoi Safle

Sam Jones C.D.G
Cyfarwyddwr Castio

Lucy Taylor
Cynorthwy-ydd Castio

The Corner Shop
Cyswllt y Wasg

Natasha Bigford
Mohammed Yousef
Lleoliad Gwaith Rheolwr Llwyfan

Auriel Martin
Rheolwr Blaen Tŷ

Rhian Pound
Rheolwr Swyddfa Docynnau

Catrin Clarke, Roisin Anwen, Iwan Davies, Steffan Gwyn, Annie Starr Wilding
Tywyswyr

 

★★★★

a very interesting, very intelligent production

impressive in its scope and sheer imaginative reach

There are moments of absolute wow-ness

 

★★★★

an astonishing work of cultural memory

This is installation theatre at its best

Savage and beautiful, this is National Theatre Wales as a true national theatre