Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Ers fy nghamau cyntaf gyda National Theatre Wales…

Lle y daeth diwrnod a dreuliwyd yn ysgrifennu barddoniaeth Somali ar ffenestri siop â llaw, Artist am ddiwrnod,  yn wythnos galed o waith yn gorchuddio teip dau fetr o uchder mewn trydar perffaith,   drwy brosiectau yn perffeithio fformatau papur ac argraffu, trwy graffeg fewnol, hunaniaeth weledol a chodio HTML; trodd hyn yn fisoedd o deithio drwy Gymru, gan weithio gyda chorau Dementia, tynnu lluniau o wenau a chaneuon, yn barod i ddechrau ar ddatblygu App llawn.

 ... mae elfen gyson wedi bod y tu ôl i bob cam o'r daith; parodrwydd i fuddsoddi mewn syniadau newydd. Yr eiliadau ysbrydoledig hynny pan fydd syniadau yn taro, sydd ynddynt eu hunain yn goleuo llwybrau newydd, cyfleoedd newydd a mwy fyth o syniadau newydd.

 Mae National Theatre Wales bob amser wedi dangos brwdfrydedd go iawn am feithrin ac annog talent greadigol leol, o bob ffurf, o bob cefndir.*

 

* Hyd yn oed bechgyn bywiog, ac weithiau’n gegog, y Cymoedd, o bentrefi glofaol bach, gydag ychydig o gysylltiadau ond llawer o syniadau.

 

 

Mae ganddynt chwilfrydedd go iawn am anturiaethau creadigol newydd, ac maent yn rhoi hynny ar waith drwy roi cyfle i bobl greadigol ddisgleirio. Rwyf wedi bod yn ffodus iawn i elwa o'r anogaeth, yr haelioni a'r gefnogaeth hynny ar fy nhaith greadigol fy hun; ni allwn fod yn fwy diolchgar am y cyfle.

 I mi, mae dylunio o unrhyw fath, bob amser ar ei orau pan yn cael ei lywio gan ddealltwriaeth drylwyr, empathi go iawn, ac empathi go iawn. Mae cael y cyfle i weithio mor agos â National Theatre Wales wedi profi ein bod i gyd y dysgu, yn tyfu ac yn rhagori trwy wneud y gorau o’n angerdd a’n arbenigedd ein gilydd. Mae’n amgylchedd arbennig sy’n meithrin syniadau newydd o bersbectif ffres. Mewn cydweithio creadigol, mae yna gred bod popeth yn bosibl ac unrhyw beth yn gyraeddadwy.

Y prosiect sy'n dangos orau y pethau rhyfeddol y gellir eu cyflawni, pan fydd pob un o'r nodweddion hyn yn dod at ei gilydd, yw I'll Sing This Song. Prosiect llawn dynoliaeth, calon ac empathi cadarn; gyda chymuned a chysylltiadau wrth ei wraidd.

 Dechreuon ni gyda syniad mawr, uchelgeisiau oedd yr un mor uchel, ac ychydig yn unig o wybodaeth am beth i'w ddisgwyl. Ond cafodd y prosiect dderbyniad gwresog, a'i groesawu gyda chymaint o frwdfrydedd, a chafodd effaith gadarnhaol ar unwaith ar fywydau a llesiant pawb dan sylw.


 "Dydw i erioed wedi teimlo'n well nag yn awr wrth i mi ganu o flaen pobl."
 - Aelod Côr, Singing for the Brain, Wrecsam.

 A hyd yn oed yn awr, mae'r prosiect yn dal i dyfu, addasu a datblygu; gan ragori ar ein holl ddisgwyliadau a chyrraedd mwy a mwy o bobl. Adnodd nid yn unig i helpu'r rhai sy'n byw gyda'r Dementia, ond ar gyfer poblogaeth mewn angen dybryd o well dealltwriaeth o iechyd meddwl. Gan amlygu grym iacháu mynegiant creadigol a'r rôl hanfodol sydd gan y Celfyddydau i'w chwarae wrth gynnal ein llesiant.
 

Mae’n enghraifft wych o sut y gall buddsoddi ychydig o bunnoedd mewn bisgedi a the helpu pobl i ymlacio a dechrau sgwrs. Sut y gall ychydig yn fwy o bunnoedd gludo grŵp o bobl greadigol o un pen o’r wlad i’r llall, i fynd â’r gwaith i’r lle y mae ei angen fwyaf. Sut mae buddsoddiad pellach eto yn caniatau creu App iPad, i rannu’r stori hon gyda’r byd a chreu adnodd y gall pawb elwa ohono, am flynyddoedd i ddod.


 A'r cyfan yn bosibl oherwydd ymrwymiad National Theatre Wales i fuddsoddi mewn syniadau newydd, i gyflawni'r gorau posibl gyda'r adnoddau wrth law, a'r cyfleoedd cydweithredu a ddarperir gan eu dull cymunedol. Catalydd go iawn ar gyfer creadigrwydd, gyda beiddgarwch, dyfeisgarwch a dychymyg.

 

Where a day spent hand-scrawling Somali poetry on shop-front windows, an Artist for the day, became a week hard at work covering two-metre-high type in precisely-penned tweets, via playful paper formats and print, through interior graphics, visual identities and HTML coding; which turned into months spent travelling Wales, working with Dementia choirs, photographing smiles and songs, prepared and all set to begin full-scale App development.

…there has been a consistent driver behind each leg of the journey; a willingness to invest in new ideas. Those inspiring and captivating light-bulb moments that themselves illuminate new pathways and new opportunities.

National Theatre Wales has a genuine enthusiasm for nurturing and encouraging local creative talent, of all forms, from all backgrounds*.

* Even slightly chirpy, sometimes chopsy Valleys boys, from small mining-villages, with little connections but lots of ideas.

They have a real curiosity for new creative adventures, and they put that into practice by giving creatives the chance to shine. I have been very lucky to benefit from this encouragement, generosity and support on my own creative journey; I couldn’t be more thankful for the opportunity.

For me, design of any kind, is always at its best when informed by an in-depth understanding, a shared ambition and a real empathy. Being given the chance to work so closely with National Theatre Wales has shown that we all learn, grow and excel by making the most of each other’s passion and expertise. It is an extraordinary environment that fosters new ideas from fresh perspectives. In creative collaboration there’s a belief that everything is possible and anything is achievable.

The project that best illustrates the remarkable things that can be achieved, when all of these qualities come together, is I’ll Sing This Song. A project filled with such irrefutable humanity, heart and empathy; with community and connections at its very core.

We set out with a big idea, equally high ambitions, and little knowledge of what to expect. But the project was greeted with open arms, embraced with such enthusiasm, and had an immediate positive impact on the lives and wellbeing of all involved.

“I’ve never felt better than now I am singing in front of people.”
– Choir Member, Singing for the Brain, Wrexham

And even now, the project is still growing, adapting and developing; exceeding all our expectations and continuing to reach more and more people. A resource not only to help those living with the Dementia, but for a population in desperate need of a greater understanding of mental health. Highlighting the healing power of creative expression and the vital role the Arts have to play in maintaining our wellbeing. 

It’s a great example of how a few pounds invested in biscuits and tea can help put people at ease and open a discussion. How a few pounds more can transport a group of creatives from one edge of the country to the other, to take the work to where it is needed the most. How even further investment allows the creation of an iPad App, to share this story with the world and create a resource that everyone can benefit from, for years to come.

All made possible thanks to National Theatre Wales’ commitment to investing in new ideas, to achieving the absolute most with the resources at hand, and to the collaboration opportunities provided by their community approach. A true catalyst for creativity; with daring, ingenuity and imagination.

Paul Thomas
​Bwtîc — Brandio, Dylunio a Chyfarwyddo

Photograph: Alex Lloyd Jenkins

Photograph: Alex Lloyd Jenkins