Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

 • A
 • A
 • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales
11 - 22 Medi
Hwacheon, Gangwon, Corea

Preswyliaeth Perfformio Rhyngwladol

De Corea a Cymru

Mae National Theatre Wales a’r  Performance Group TUIDA (De Corea) wedi dod ynghyd i gynnig cyfnod preswyl newydd sbon ac unigryw i artistiaid yn Ne Corea.

Yn seiliedig ar brofiad a dulliau’r ddau gwmni, bydd Artists’ Playground yn canolbwyntio ar gefnogi creu syniadau arloesol, arbrofion artistig a chydweithio traws-ddiwylliannol.
 

Sut brofiad fydd hwn

Mae Artists’ Playground ar gyfer artistiaid anturus, chwilfrydig a chydweithredol sy'n gweithio ar draws amrywiaeth o ffurfiau celf (theatr, coreograffi, ysgrifennu, celf fyw, gosodiadau, arferion digidol ac yn y blaen) ac sy'n chwilio am gyfle i dreulio amser yn datblygu eu harfer ochr yn ochr ag eraill.

Yn ystod y cyfnod preswyl, bydd amser ar gyfer gwneud a rhannu gwaith newydd, i fyfyrio, trafod ac ymchwilio i ddulliau personol o wneud, a sut mae gwaith yn cael ei wneud yn y byd ehangach.

 

Bydd y grŵp yn cynnwys grŵp amrywiol o 16 o artistiaid  ar wahanol gamau yn eu gyrfaoedd, o’r rhai newydd i’r rhai mwy sefydledig. Fel cyfranogwr, byddwch yn cael y lle a’r amser i brofi syniadau, gan weithio gydag aelodau eraill o'r grŵp.

Bydd cyfleoedd i chi rannu yr hyn yr ydych wedi bod yn ei wneud, ac i gymryd rhan mewn trafodaeth feirniadol.

Preswyliad

Rydym yn gobeithio bydd y preswyliad yn:

 • gyfnod o ysbrydoliaeth, myfyrio a her
 • adeiladu rhwydwaith o gysylltiadau parhaol
 • cynnig safbwyntiau newydd drwy ysgogi meddwl, gwneud a rhannu mewn ffyrdd newydd
 • dechrau ar gydweithio uchelgeisiol ar gyfer y dyfodol

Rydym yn gobeithio y bydd Artists’ Playground yn sbarduno perfformiadau, prosiectau, rhwydweithiau a chyfeillgarwch.

Rydym yn chwilio am artistiaid sydd yn:

 • gweithio ar draws amrywiaeth o ffurfiau celfyddydol -  theatr, coreograffi, ysgrifennu, celf fyw, gosodiadau ac arferion digidol, sydd â diddordeb mewn gwneud perfformiadau
 • ar wahanol gamau yn eu gyrfaoedd -  o’r rhai newydd i’r rhai sefydledig
 • gallu dangos diddordeb gwirioneddol mewn arfer sy’n ymgysylltu yn gymdeithasol, yn safle-benodol ac yn ymdrochol
 • yn llawn cyffro am yr anhysbys a phosibiliadau


Mae'r preswyliaeth yn derbyn ceisiadau gan artistiaid o Gymru, De Corea, India a Japan.

Beth sydd ar gael?
Fel artist sy'n cymryd rhan, telir am y canlynol:

 • yr holl deithio (teithiau rhyngwladol a domestig i'r lleoliad preswyl ac oddi yno),
 • llety
 • arlwyo llawn
 • mannau gwaith a rennir (lleoliadau dan do ac yn yr awyr agored)
 • rhywfaint o offer technegol i'w ddefnyddio i gofnodi'r gwaith/proses
 • cefnogaeth/mentora gan staff NTW a TUIDA drwy gydol y cyfnod
 • sylwer, yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol, efallai y bydd gofyn i chi wneud cais am basbort neu VISA i allu mynd i mewn i Dde Corea. Bydd angen i chi dalu am hyn eich hun.

Nodwch, iaith gwaith y cyfnod preswyl fydd Saesneg a Chorëeg.

 

Sut i wneud cais

 

Diolch am eich diddordeb yn Artists’ Playground.

Yn anffodus, mae’r dyddiad cau am geisiadau wedi pasio.

Mi fyddwn ni newn cysylltiad gyda phob ymgeisydd yn fuan.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:
simoncoates@nationaltheatrewales.org

Partneriaid

Sefydlwyd y grŵp perfformio TUIDA yn 2001. Dechreuodd y grŵp fel grŵp o artistiaid amlddisgyblaeth yn gweithio ar draws ffurfiau ar gelfyddyd ac mewn ffyrdd cydweithredol.

O’r dechrau, maent wedi arddel ffurf gynaliadwy ar theatr sy’n agored ac yn ymgysylltiol, gan weithio mewn adeiladau theatr ac mewn gofodau anghonfensiynol.  Mae ei harfer yn cynnwys ymchwil parhaus i theatr a pherfformio ac maent yn ceisio gwthio y tu hwnt i ffiniau artistig presennol. Mae ganddynt ddiddordeb penodol yn y corff, symud a defnyddio gwrthrychau.

Yn 2010, symudodd y grŵp i Hwacheon, pentref yn Ne Corea wledig, lle y sefydlwyd y Tutbat Arts Farm. Newidiwyd yr hyn a oedd gynt yn hen ysgol gynradd yn ganolfan unigryw ar gyfer cyfnodau preswyl ac arbrofi gan artistiaid. Daw enw’r ganolfan o’r gair Coreaidd ‘tutbat’, gardd fechan wrth ymyl tŷ lle mae cynnyrch yn cael ei dyfu mewn ffordd gynaliadwy sy’n gadarn yn amgylcheddol.

Tutbat Arts Farm yw cartref creadigol a gweinyddol y cwmni ac ers 2010, mae’r cwmni wedi cynnal cyfnodau preswyl creadigol o artistiaid sydd â diddordeb yn ei dull o wneud perfformiadau a bywyd ei hun. 

Am ragor o wybodaeth ar Grŵp Perfformio TUIDA gweler ei wefan yma.

Cefnogir gan


Mae'r prosiect yn rhan o Dymor UK-De Corea 2017-18 y Cyngor Prydeinig, 'Dyfodol Creadigol', ac mae wedi’i gefnogi gan Gyngor Prydeinig Cymru, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Chyngor Prydeinig Corea.