Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Rhoi gwybod i ni amdanoch chi a’ch gwaith

1. Rhoi gwybod i ni amdanoch chi a’ch gwaith: 
Mae ein cymuned ar-lein wrth wraidd ein cyfathrebu gydag artistiaid. I roi gwybod i ni am eich gwaith, dylech gofrestru yn http://community.nationaltheatrewales.org/ a chreu proffil i chi’ch hun. Ceisiwch greu proffil fydd yn ein helpu i ddysgu amdanoch chi a’r hyn yr ydych yn ei wneud, er ein bod yn deall bod rhai artistiaid yn swil, a byddwn yn derbyn proffil gyda’ch enw a manylion bras.

Ymunwch â grŵp ar y rhwydwaith hefyd sy’n cyfateb â’ch diddordebau, e.e. Awduron, Gweithwyr Creadigol (yn cynnwys cyfarwyddwyr a dylunwyr); bydd hyn yn ein helpu i gadw mewn cysylltiad â chi am gyfleoedd perthnasol. Os ydych yn hapus i’ch gwaith fod ar gael i’r cyhoedd, rydym yn eich annog i gysylltu neu nodi linc i samplau ar eich proffil. Yna anfonwch neges at Simon Coates ar y rhwydwaith, gan ddweud wrtho eich bod wedi ymuno. Os ydych wedi cysylltu gwaith i’ch proffil, rhowch wybod iddo; os byddai'n well gennych gadw eich gwaith yn gyfrinachol, gallwch anfon samplau o’ch gwaith i ideas@nationaltheatrewales.org

Os oes gennych syniad penodol yr hoffech ei awgrymu i ni, gwnewch hyn yn glir yn eich neges gychwynnol. Rydym yn derbyn cyflwyniadau gan bob artist, ond gofynnwn i chi ei wneud yn glir i ni beth yw eich rhesymau dros anfon at National Theatre Wales, a’ch perthynas â Chymru neu eich diddordeb ynddi. I roi syniad i chi, byddem yn awgrymu eich bod yn anfon hyd at ugain tudalen o ddeunydd ysgrifenedig, darn o fideo 5 munud o hyd neu linc o bortffolio o waith ar-lein. Byddwn bob amser yn cydnabod eich cyflwyniad, fel arfer o fewn wythnos.

Peidiwch ag anfon sgriptiau digymell – yn rhannol oherwydd nad oes gennym yr adnoddau i ddarllen pob un ohonynt, ond yn bennaf oherwydd y byddem yn annhebygol iawn o gynhyrchu sgript sy’n bodoli eisoes gan awdur nad oedd gennym berthynas â hwy. Os ydych yn awdur ac y byddech yn hoffi anfon eich gwaith atom anfonwch ddarn sampl o sgript neu sgriptiau atom – os ydym am ddarllen rhagor byddwn yn cysylltu â chi i ofyn am fwy o wybodaeth.

Mae diddordeb gennym hefyd yn eich syniadau. Pe byddem yn datblygu prosiect gyda chi, byddem yn gweithio ar y rhain – nid rhywbeth yr ydych wedi’i wneud o’r blaen. Rydym yn deall bod syniadau yn werthfawr iawn – chi sy’n berchen arnynt a chânt eu trin yn gyfrinachol, a’u trafod gyda Staff NTW, aelodau ein Panel TEAM neu artistiaid yr ydym yn gweithio’n rheolaidd â hwy. Gellir cyflwyno syniadau ar unrhyw fformat, yn ysgrifenedig, fideo, sain, delweddau – beth bynnag yr ydych yn credu sydd orau er mwyn cyfathrebu eich syniadau i ni. 

Rydym yn awyddus i glywed gan artistiaid a gweithwyr creadigol sy’n gweithio mewn amrywiol arferion artistig yn cynnwys dylunwyr golau, sain a set a gweithwyr digidol hefyd.