Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales
16 Rhagfyr 2015 - 2 Ionawr 2016
Stadiwm SWALEC, Caerdydd

THE INSATIABLE, INFLATABLE CANDYLION

“A long time ago, In the Kingdom of Candy, a lion once roamed the streets...
Howled on the hour, whined on the minute, roared every second day of the year.”

Y Nadolig hwn, ewch ar daith i Pixel Valley, byd hudol yn llawn egni positif, cymeriadau lliwgar a dryslyd a badminton. 

Dewch ar antur gyda Polar Pear, Sledgehog, Cheffyl a’r Candylion gwynt awchus llawn asbri - … beth fydd yn digwydd i fywyd yn y cwm pam fydd egni negyddol yn meddiannu’r lle?

Mae cerddorion ac actorion yn dod ynghyd yn y cynhyrchiad ymdrochol hwn sy’n uno sioe theatr a gig gerddorol llawn canu, wedi’i ysbrydoli gan albwm arloesol Gruff Rhys (Super Furry Animals), Candylion.

Cewch gymysgedd o ganeuon newydd a hen ffefrynnau mewn gig theatr i bob oed.

Oedrannau 4+

Tocynnau

£17.50 / £15 Gostyngiadau

Plant (oedrannau 4 – 16): £12.50 

Tocynnau Teulu: £50
(4 o bobl, yn cynnwys un plentyn)

Grwpiau – Ffoniwch 029 2037 1689 
Grwpiau o 10+: £15 y person, caiff y trefnydd fynd am ddim

£8.50 Ysgolion - Ffoniwch 029 2037 1689
(Caiff un athro/athrawes am bob 10 disgybl fynd am ddim)

(Mae ffi bwcio £1 fesul tocyn pan yn bwcio dros y ffôn)

 

Tîm Creadigol

Gruff Rhys
Cerddoriaeth & lyrics

Tim Price 
Awdur

Wils Wilson
Cyfarwyddwr

Laura Hopkins
Dylunydd

Natasha Chivers
Dylunydd Golau

Mike Beer
Dylunydd Sain

Ben Wright
Cyfarwyddwr Symud

Camilla Clarke
Cynllunydd Cynorthwyol

Tina Pasotra
Cyfarwyddwr Ymddangosol

Wedi ei ddyfeisio gan Gruff Rhys, Wils Wilson a Tim Price o syniad gwreiddiol gan Gruff Rhys, Pete Fowler a Mark James.

Cast

Sweet Baboo

Remy Beasley

Lisa Jên Brown

Matthew Bulgo

Emma Daman Thomas

Dyfan Dwyfor

Natasha Lewis

Dyfrig Morris

Gruff Rhys

Kliph Scurlock

Beth i'w ddisgwyl

Bydd The Insatiable, Inflatable Candylion y cael ei berfformio yn Stadiwm SWALEC. Y cyfeiriad llawn yw Stadiwm SWALEC, Caerdydd, CF11 9XR

Y canllaw oed ar gyfer The Insatiable, Inflatable Candylion yw 4+. Mae hyn oherwydd y gerddoriaeth fyw a natur swnllyd y cynhyrchiad. Canllaw yn unig yw hwn, nid cyfyngiad.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Rhian Lewis ar rhianlewis@nationaltheatrewales.org Er y gall plant sy’n 3 oed ac iau ddod i’r cynhyrchiad, mae amddiffynwyr clustiau yn hanfodol i blant bach, ac mae’n rhaid i rieni eu darparu er mwyn i blant dan 4 fod yn bresennol. Ni allwn adael unrhyw blant bach i mewn os nad oes ganddynt amddiffynwyr clustiau ac mae’r rheolwyr yn cadw’r hawl i wrthod mynediad. Byddem yn eich cynghori nad yw’r cynhyrchiad yn addas i blant o dan 12 mis. Ni ellir cael ad-daliad am docynnau ac ni ellir eu cyfnewid chwaith mewn achos lle y caiff mynediad ei wrthod, neu os bydd plant ifanc yn anghyfforddus yn y gofod perfformio a bod yn rhaid mynd â nhw allan. 

Mae’r cynhyrchiad hwn ar ffurf gig cerddoriaeth, ac felly nid oes seddau fel y cyfryw. Bydd y gynulleidfa yn gallu symud o gwmpas y gofod.

Mae’r lleoliad yn gwbl hygyrch, gyda thoiledau hygyrch. Bydd seddau ar gael i’r rheini a hoffai eistedd. 

Mae parcio ar gael ar y safle ar sail y cyntaf i’r felin.

Bydd tocynnau ar gael i’w prynu wrth y drws, yn amodol ar argaeledd, arian parod yn unig.

Trêlar

Mynediad

Mae The Insatiable, Inflatable Candylion yn cael ei berfformio yn Stadiwm Swalec SSE, lleoliad cwbl hygyrch gyda chyfleusterau toiledau hygyrch a pharcio i’r anabl.

Rydyn ni hefyd yn cynnig y perfformiadau hygyrch canlynol:

Perfformiadau â Chapsiynau (pob perfformiad)

Mae capsiynau yn debyg i is-deitlau teledu ac maent yn rhoi mynediad i bobl fyddar a thrwm eu clyw i’r perfformiad byw. Bydd geiriau’r actorion yn ymddangos ar iPads sydd ar gael yn y lleoliad, wrth iddynt gael eu siarad. Bydd enwau’r siaradwyr, effeithiau sain a synnau oddi ar y llwyfan hefyd yn cael eu dangos.

Os hoffech chi archebu iPad ymlaen llaw ar gyfer unrhyw berfformiad, rhowch wybod i ni drwy e-bostio @nationaltheatrewales.org 

Perfformiad â Disgrifiad Sain (dydd Mawrth 22 Rhagfyr, 2pm)

Mae disgrifiad sain yn sylwebaeth lafar sy’n dweud wrth ymwelwyr â’r theatr sydd â nam ar eu golwg beth sy’n digwydd ar y llwyfan, drwy penset bach sydd ar gael yn y lleoliad. Nid yw’r disgrifiad yn amharu ar y perfformiad ond mae’n llenwi’r bylchau rhwng deialog, gan ddisgrifio’r golwg ar wynebau’r actorion, gwisgoedd, golygfeydd ac unrhyw ddigwyddiadau fel y gall unrhyw un sydd â nam ar y golwg ddilyn y plot yn llawn, yn annibynnol ac yn hawdd.    

Mae disgrifiad o ‘nodiadau’r rhaglen’ hefyd, fydd yn dechrau ychydig funudau cyn y sioe, sy’n helpu i ychwanegu at yr awyrgylch, y gwisgoedd, y cymeriadau a'r digwyddiadau cyn ac yn ystod perfformiad. 

Byddwn hefyd yn darparu taith-gyffwrdd cyn y sioe, lle y gall aelodau’r gynulleidfa sy’n defnyddio’r disgrifiad sain ddod i mewn i’r gofod, symud o gwmpas a chyffwrdd â’r set a’r propiau i wella eu profiad. Mae’r daith am ddim ac mae’n para tua hanner awr.

Os hoffech archebu penset ymlaen llaw ar gyfer y perfformiad a dod i’r daith-gyffwrdd, rhowch wybod i ni drwy e-bostio boxoffice@nationaltheatrewales.org.

Perfformiad Hamddenol (dydd Mercher 30 Rhagfyr, 2pm)

Nod y Perfformiad Hamddenol yw croesawu pobl fydd yn elwa ar amgylchedd perfformio mwy hamddenol, yn cynnwys pobl â Chyflwr Sbectrwm Awtistig, anhwylderau synhwyraidd a chyfathrebu, neu anabledd dysgu. Efallai bydd y perfformiad hwn hefyd yn fwy addas i  blant bach, neu’r rheini sy’n fwy sensitif i olau neu lefelau sain uchel.

Mae agwedd hamddenol at sŵn a symud o gwmpas y gofod, a bydd rhai newidiadau bach yn cael eu gwneud i’r effeithiau golau a sain. Ffordd hawdd i ddeall yr awyrgylch yw ‘y gwrthwyneb i’r goets dawel ar y trên’.  

Os hoffech chi roi gwybod i ni eich bod yn dod i’r Perfformiad Hamddenol a dod ar daith-gyffwrdd cyn y sioe, rhowch wybod i ni drwy e-bostio boxoffice@nationaltheatrewales.org  

Bydd pecyn Perfformiad Hamddenol gyda gwybodaeth fanwl am y lleoliad a’r perfformiad ar gael i’w lawrlwytho yma cyn hir. 

the recipe of political analysis and singalong is an uproarious success

It is fantastic

★★★★★

absolutely, astonishingly wonderful

so charmingly thought-provoking that whether you go with, or without the children, it is difficult to over-praise The Inflatable, Insatiable Candylion

★★★★★

a roaring success

Tim Price’s script is perfectly pitched

yet another confirmation of the way NTW, over the last half-decade, has reflected – and played a part in creating – the growing confidence of Wales as a nation

a five-star show

★★★★★

One word: Amazing

this is as uniquely joyful a show as you are ever likely to experience

Go see – you'll only suffer negative vibes if you don't

 

Pixel Valley Top Trumps

Wedi'i greu gan Mark James & Pete Fowler

Gwybodaeth i’r Gynulleidfa

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i The Insatiable, Inflatable Candylion y Nadolig hwn. Byddwn yn trawsnewid yr Ysgol Griced Dan Do Genedlaethol sydd y tu mewn i Stadiwm SSE SWALEC i mewn i Pixel Valley, felly treuliwch rai munudau yn cyfarwyddo â’r wybodaeth isod cyn eich ymweliad.

Bydd gwlad hudol Pixel Valley yn cael ei chreu y tu mewn a dan do yn ysgol griced dan do, enfawr a chwbl hygyrch y stadiwm. Mwynhewch far sy’n gwerthu alcohol, byrbrydau a melysion, tra’n cadw’n gynnes ac yn sych!

Pixelites

Mae angen eich cymorth arnon ni i gael gwared ar y naws negyddol o Pixel Valley!

Pan fyddwch yn dod i Pixel Valley, dewch â Naws Bositif i’w roi i ddieithryn. Gallai fod yn lun hapus, yn byped hosan, yn jôc neu yn gwtsh!

Dewch â’ch naws bositif!!

Cyrraedd SSE SWALEC

Cyfeiriad llawn y lleoliad yw Stadiwm SSE SWALEC, Caerdydd, CF11 9XR.

Mae’r manylion llawn ynghylch cyrraedd isod.

Bydd y swyddfa docynnau (y gallwch ei chyrraedd drwy Giat 3) yn agor yn SSE SWALEC 1 awr cyn i’r sioe ddechrau.

Os ydych wedi dewis yr opsiwn AM DDIM ‘Cadw yn y Swyddfa Docynnau’ wrth brynu eich tocynnau, dewch i Stadiwm SSE SWALEC tua 45 munud cyn y sioe er mwyn i ni eich cofrestru. Byddwch yn cael stamp ar eich llaw a byddwn yn eich ticio ar ein rhestr o’r gynulleidfa. Os yw eich tocynnau gennych yn barod, cofiwch gyrraedd mewn da bryd i gofrestru.

Cofiwch na fydd swyddfa National Theatre Wales yng nghanol Caerdydd yn swyddfa docynnau, felly ni ellir casglu tocynnau yno ac ni ellir rheoli eich presenoldeb yn Candylion yno mewn unrhyw ffordd.

Bydd tocynnau a rhaglenni, ynghyd â deunyddiau Candylion, ar gael i’w prynu wrth y drws, yn amodol ar argaeledd. Derbynnir arian parod yn unig.

Bydd y bar ar agor, yn gweini diodydd poeth ac oer a byrbrydau a melysion. Mae’r bar, sy’n cael ei redeg gan SSE SWALEC, yn derbyn arian parod a chardiau.

Ni ellir mynd ag eitemau mawr i mewn i’r gofod perfformio, ond bydd gennym gyfleusterau ystafell gotiau a pharc bygis ar gael yn SSE SWALEC. Mae’r ddau gyfleuster am ddim, ac fe’u darperir ar sail y cyntaf i’r felin. Chi sy’n gyfrifol am eitemau sy’n cael eu gadael yn y cyfleusterau hyn, ac ni fydd NTW a SSE SWALEC yn gyfrifol am unrhyw eitemau.


Canllaw oed

Y canllaw oed ar gyfer The Insatiable, Inflatable Candylion yw 4+. Mae hyn oherwydd y gerddoriaeth fyw a natur uchel y sain yn y cynhyrchiad.

Gall plant 3 oed ac iau ddod i’r cynhyrchiad, fodd bynnag mae amddiffynwyr clustiau yn hanfodol i blant bach, ac mae’n rhaid eu darparu gan rieni/gofalwyr neu arweinwyr grŵp er mwyn i blant o dan 4 fod yn bresennol.

Ni allwn, ac ni fyddwn yn caniatáu mynediad i blant bach heb amddiffynwyr clustiau, ac mae’r rheolwyr yn cadw’r hawl i wrthod mynediad.

Byddwch yn ymwybodol na all tocynnau gael eu had-dalu na’u cyfnewid mewn achos o wrthod mynediad, neu os yw plant ifanc yn dod yn anghyfforddus yn y gofod perfformio a bod yn rhaid mynd â hwy allan.
 

SYLWER: Bydd y sioeau 9pm (Candylion After Dark) yn berfformiadau estynedig. Bydd y bar ar agor drwy gydol y perfformiad, a bydd DJs yn y bar ar ôl y sioe. Bwriedir y sioeau hyn ar gyfer cynulleidfa hŷn, ac felly gallai fod peth cynnwys nad yw’n addas i blant iau.

Y Sioe

Hyd y sioe The Insatiable, Inflatable Candylion yw oddeutu 1awr 30 munud.

Gwnewch yn siŵr bod y sain ar eich ffonau symudol a’ch dyfeisiau wedi’i droi i ffwrdd. Ni chaniateir tynnu lluniau â fflach yn ardal y perfformiad.

Mae’r cynhyrchiad hwn ar ffurf gig cerddoriaeth, felly bydd y gynulleidfa yn sefyll ar ei thraed. Mae cadeiriau ar gael i’r rheini sydd eu hangen. Bydd y gynulleidfa yn gallu symud o gwmpas y gofod a mwynhau  Candylion o lle bynnag y maen nhw’n dewis.

Os hoffech roi gwybod i ni ymlaen llaw y bydd angen sedd arnoch chi, e-bostiwch boxoffice@nationaltheatrewales.org

Bydd y cynhyrchiad yn cael ei ffilmio a thynnir lluniau ohono at ddibenion archif.


Mynediad

Mae’r lleoliad yn gwbl hygyrch, gyda thoiledau hygyrch. Mae lleoedd parcio ar gael i’r anabl ar sail y cyntaf i’r felin drwy Giat 2. Bydd stiwardiaid ar gael i’ch tywys i’r cyfleuster hwn.

Os ydych yn dod i unrhyw un o’n perfformiadau hygyrch, yn cynnwys y perfformiadau Disgrifiad Sain (gyda’r daith gyffwrdd), Capsiynau neu’r perfformiad Hamddenol, cliciwch yma am ragor o wybodaeth ar roi gwybod i ni eich bod yn dod.

Sut i gyrraedd y lleoliad

Byddem yn argymell defnyddio cludiant cyhoeddus lle bynnag y bo’n bosibl i gyrraedd  Candylion gan fod SSE SWALEC yn agos at ganol Caerdydd, a gellir cerdded yno yn hawdd o’r holl fannau cludiant cyhoeddus mawr yn y ddinas.

Ar droed (o Gastell Caerdydd)

Cerddwch i’r gorllewin ar Stryd y Castell tuag at Stryd Westgate (i ffwrdd o ganol y ddinas)

Croeswch y bont dros yr Afon Taf

Wrth oleuadau’r groesfan cerddwyr cyn Cadwaladers, croeswch y ffordd a pharhau i gerdded i ffwrdd o’r dref

Cymerwch y troad cyntaf ar y dde i mewn i Ffordd yr Eglwys Gadeiriol, gan gerdded ymlaen a mynd heibio i orsaf betrol ar y chwith

Trowch i’r dde i mewn i Glos Soffia

Ar ôl tafarn y Mochyn Du, wrth y cylchfan, trowch i’r chwith.

Ar y trên

Mae Gorsaf Drenau Canol Caerdydd tua milltir o’r stadiwm. Am fanylion llawn yr holl wasanaethau trên i Gaerdydd, ewch i’r canlynol:

www.firstgreatwestern.co.uk | www.arrivatrains.co.uk

Ar fws

Mae Bws Caerdydd y cynnal gwasanaethau rheolaidd yn agos at SSE SWALEC. Mae bysiau rhif 25, 62 a 62a yn mynd i Ffordd yr Eglwys Gadeiriol – dewch i ffwrdd wrth yr arosfan gyntaf a throwch i’r dde i mewn i Glos Soffia. Am fanylion am wasanaethau o leoliadau eraill ewch i www.cardiffbus.com

Ar goets

Ewch i www.nationalexpress.com am fanylion llawn am wasanaethau rheolaidd i Gaerdydd.

Ar y ffordd

O Lundain: Mae’r daith oddeutu 3 awr gan adael ar gyffordd 29 yr M4
O Birmingham: Hyd y daith yw oddeutu 2.5 awr
O’r M5/M50 tua’r de, dewch oddi ar yr M4 tua’r gorllewin ar gyffordd 29
O Orllewin Cymru: Cymerwch yr M4 tua’r Dwyrain a gadael ar gyffordd 33

Mae ychydig o leoedd parcio ar gael yn Stadiwm SSE SWALEC. Mae meysydd parcio talu ac arddangos ar gael gerllaw, yn cynnwys sawl maes parcio Cyngor Caerdydd (https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Parking-roads-and-travel/Parking-in-Cardiff/Pages/default.aspx), a meysydd parcio NCP (www.ncp.co.uk/parking-solutions/cities/cardiff)

Tacsis

Mae rhengoedd tacsis ar gael ledled canol y ddinas, yn cynnwys yng Ngorsaf Caerdydd Canolog ac ar Stryd y Santes Fair. Y man agosaf i dacsis sy’n dod i’r stadiwm fydd yng Nghlos Soffia Close, 200 llath i ffwrdd.

Rydym yn awgrymu’r rhifau canlynol ar gyfer tacsis:

Capital Cabs - 029 2077 7777
Dragon Taxis - 029 2033 3333
Premier Taxis - 029 2055 5555

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, cysylltwch â ni ar boxoffice@nationaltheatrewales.org neu ffoniwch ein swyddfa docynnau ar 029 2037 1689

 

Perfformiad Hamddenol

Dydd Mercher 30 Rhagfyr, 2pm

The Relaxed Performance is designed to welcome people who will benefit from a more relaxed performance environment, including people with an Autism Spectrum Condition, sensory and communication disorders, or a learning disability.

Taith Gyffwrdd
Mae’r Daith Gyffwrdd wedi’i chynllunio i’ch helpu i ddod i arfer â’r gofod. Byddwch yn gallu dod i mewn i’r gofod, cyffwrdd y set, cwrdd â’r tywyswyr, a’r tîm blaen tŷ. Byddwch hefyd yn cwrdd â’r cast yn eu dillad, a byddant yn egluro pwy ydyn nhw a beth y maen nhw’n ei wneud yn y sioe.

Bydd y daith gyffwrdd ar gyfer y sioe hon yn dechrau am hanner dydd, ac mae’n rhad ac am ddim.

Download the information packs: