Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales
31 Mawrth - 2 Ebrill, 2017
Y Rhyl, Sir Ddinbych

Lifted by Beauty:
Adventures in Dreaming

National Theatre Wales

Mae’r Rhyl yn dref llawn straeon; trysorfa o straeon.

Mae’n haf, nawr ac yn y man. Mae teuluoedd yn treulio oriau yn chwarae ar y traeth. Mae dyn ifanc yn colli’i wyryfdod ac yn prancio’r holl ffordd yn ôl i Lerpwl. Mae breuddwydwyr yn dianc i’r Rhyl am yr addewid o fywyd newydd, wrth i eraill wylio cartref eu plentyndod yn newid o’u cwmpas.

Gan ddefnyddio’r Rhyl a’i phobl am ei ysbrydoliaeth, mae Lifted by Beauty: Adventures in Dreaming yn daith llawn darganfod ac atgofion, yn wrthdrawiad rhwng y gorffennol a’r presennol; yn dathlu lle a phobl ar drothwy newid a thrawsnewid.

Mae hwn yn brofiad fydd yn eich arwain ar daith tywys, i weld lleoedd a gofodau annisgwyl Y Rhyl. Gyda’n gilydd gallwn ddychmygu a breuddwydio.

31 Mawrth - 2 Ebrill, 6pm

Tocynnau
£10 / £7.50 Gostyngiadau
Trigolion y Rhyl - tocynnau £5
Y canllaw oedran a argymhellir yw 14+, gan y gallai'r perfformiad gynnwys noethni rhannol.

Bydd Iaith Arwyddion Prydain a Sain Ddisgrifiad ar gael ym mhob perfformiad
Mae’r perfformiad hwn yn hygyrch i gadeiriau olwyn

 

Tocynnau

31 Mawrth - 02 April 2017

NTW: Lifted by beauty

Rhyl

DateTimePerformancePriceAccessibilityActions
31
Dydd Gwener
March
18:00NTW: Lifted by beauty£5.00 - 10.00Audio Description Disabled Access Sign LanguagePrynu Tocynnau
01
Dydd Sadwrn
April
18:00NTW: Lifted by beauty£5.00 - 10.00Audio Description Disabled Access Sign LanguagePrynu Tocynnau
02
Dydd Sul
April
18:00NTW: Lifted by beauty£5.00 - 10.00Audio Description Disabled Access Sign LanguagePrynu Tocynnau

Fideo

YR HYN I’W DDISGWYL

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio eich e-bost a’n gwefan yn y cyfnod yn arwain at y sioe, lle bydd y wybodaeth am y man cyfarfod yn cael ei datgelu.

Bydd Lifted by Beauty: Adventures in Dreaming yn berfformiad awyr agored, ar droed, ar ffurf promenâd o gwmpas tref Y Rhyl yng ngogledd Cymru. Bydd y perfformiad yn digwydd mewn sawl lleoliad, gyda’r gynulleidfa yn cerdded rhyngddynt.

Bydd y sioe yn dilyn llwybr dan arweiniad, ac yn archwilio’r dref a glan y môr. Bydd llwybr hygyrch i gadeiriau olwyn, y bydd hefyd yn addas i’r rhai â phroblemau symudedd.

Bydd y sioe yn digwydd waeth bynnag yw’r tywydd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn barod i fod y tu allan ym mhob tywydd, ac ar gyfer cerdded pellteroedd.

Yr amser rhedeg disgwyliedig yw 110 munud (i’w gadarnhau).

Am ragor o wybodaeth am ymweld ac aros yn Y Rhyl, ewch i Love Rhyl

Cast

June Campbell-Davies

Marco Fiera

Lloyd Meredith

Rhys Meredith

Laura Moy

Francois Pandolfo

Caroline Sabin

Tîm Creadigol

Mark Storor
Artist

Brian Duffy
Cyfansoddwr

Mike Beer
Dylunydd Sain

Ceri James
Dylunydd Golau

Eleri Lloyd
Cyswllt Dylunio

Llinos Griffiths
Goruchwyliwr Gwisgoedd

Stephen King
Ffotograffydd

Jan Miller
Cyswllt Cymunedol 

Dewch draw am baned

Mae croeso i bawb sy’n awyddus i wybod rhagor am y sioe, yr hyn yr ydym yn ei wneud neu sydd am wybod pwy yw National Theatre Wales, i alw heibio am sgwrs yn ein siop ar 66 Y Stryd Fawr, Y Rhyl.

Dyma’r amseroedd agor diweddaraf:
Dydd Iau 16 Chwefror 2pm - 6pm
Dydd Llun 6 Mawrth 10am - 1pm / 3pm - 6.30pm
Dydd Mawrth 7 Mawrth 10am - 2pm

Gallwch gysylltu hefyd:
Info@nationaltheatrewales.org / 029 2035 3070
 

@NTWTweets 
facebook.com/nationaltheatrewales 
Ymunwch a’n Cymuned Ar-lein

 

Nodiadau i'r Gynulleidfa

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i'r Rhyl ar gyfer ein cynhyrchiad sydd ar y gweill o Lifted by Beauty: Adventures in Dreaming.

Cymerwch eiliad i ddarllen y wybodaeth isod i'r gynulleidfa, a fydd yn dweud mwy wrthych am y profiad ac yn eich helpu i gynllunio eich ymweliad.

Y Sioe
Mae Lifted by Beauty: Adventures in Dreaming yn berfformiad awyr agored, ar droed, ar ffurf promenâd o amgylch y dref a glan y môr Y Rhyl, yn Sir Ddinbych, gogledd Cymru.

Y pwynt cyfarfod cyntaf yw ein Swyddfa Docynnau, a leolir yng ngorsaf drenau Y Rhyl, ychydig i'r chwith wrth i chi adael yr orsaf. Bydd arwyddion y tu allan i'r orsaf drenau i ddangos yr union leoliad, gyda staff wrth law i'ch helpu chi.

Mae croeso i chi gyrraedd y Swyddfa Docynnau a dechrau eich profiad o 5.30, ac archwilio'r gosodiadau cyn y sioe sydd o gwmpas canol y dref.

Dewch i'r Swyddfa Docynnau heb fod yn hwyrach na 6pm. Os ydych chi wedi dewis casglu eich tocynnau yn y Swyddfa Docynnau, caniatewch o leiaf 15 munud i gofrestru a chael gwybod beth i'w wneud nesaf.

Bydd tywyswyr ar gael, ynghyd â map syml, i ddangos y ffordd i chi.

Bydd y perfformiad yn cael ei gynnal mewn amrywiaeth o leoliadau, a bydd y gynulleidfa yn cerdded rhyngddynt. Bydd y prif berfformiad yn dechrau yn brydlon mewn lleoliad penodol am 6.30pm, a bydd yn dilyn llwybr tywysedig.

Hyd amcangyfrifedig y sioe fydd 110 munud (i'w gadarnhau). Bydd y sioe yn dod i ben ar y traeth o gwmpas 7:50, ac mae croeso i'r gynulleidfa dreulio cymaint neu gyn lleied o amser ar ddiwedd y perfformiad ag y dymunir yn mwynhau'r olygfa ac awyr y môr.

Bydd ffotograffiaeth a ffilmio'r sioe (yn cynnwys y gynulleidfa) yn digwydd yn ystod y tri pherfformiad at ddibenion archif a'r wasg. Rhowch wybod i ni os nad ydych yn dymuno cael eich ffilmio neu dynnu llun ohonoch.

Fodd bynnag, rydym yn gofyn i gynulleidfaoedd os gwelwch yn dda i ymatal rhag ffilmio neu dynnu lluniau drwy gydol y perfformiad.

Y canllaw oedran a argymhellir yw 14+, gan y gallai'r perfformiad gynnwys noethni rhannol.

Mynediad
Mae pob perfformiad yn hygyrch i gadeiriau olwyn, ac yn addas ar gyfer y rheiny sydd â phroblemau symudedd. Mae clustffonau Sain Ddisgrifiad ar gael, a pherfformir BSL, ym mhob sioe.

Os hoffech chi archebu clustffon Sain Ddisgrifiad ymlaen llaw, rhowch wybod i ni drwy gysylltu â Rhian Lewis ar boxoffice@nationaltheatrewales.org

Tywydd
Bydd y sioe yn digwydd boed law neu hindda. Sicrhewch eich bod yn barod am fod yn yr awyr agored ym mhob tywydd, ac ar gyfer symud o gwmpas y dref.

Rydym yn argymell gwisgo dillad ac esgidiau cyfforddus, sy'n addas ar gyfer yr awyr agored.

Teithio i'r Rhyl
Sicrhewch eich bod yn cynllunio eich taith ymhell ymlaen llaw, ac yn caniatáu digon o amser ar ôl yr amser diwedd amcangyfrifedig i deithio adref.

Bydd y perfformiad yn dod i ben ar draeth y Rhyl tua 7:50pm. Mae'r traeth tua 10 munud ar droed o'r orsaf drenau, ac o fewn pellter cerdded i sawl maes parcio (gweler isod am fanylion).

Trên
Gellir cael gwybodaeth am deithio ar y trên yn y cynllunydd National Rail Journey, yma

Noder, mae gwaith peirianyddol yn digwydd ar y rheilffordd rhwng Y Rhyl - Caerdydd Canolog ddydd Sul, 2 Ebrill. Rydym yn cynghori eich bod yn gwirio eich taith o flaen llaw.

Car
Mae meysydd parcio talu ac arddangos yn Y Rhyl

Maes Parcio East Parade ger Theatr Pafiliwn y Rhyl yw'r maes parcio agosaf at y man lle fydd y sioe yn dod i ben. Bydd angen i chi gerdded i mewn i dref ar gyfer lleoliad dechrau'r sioe.

Llety
Mae yna nifer o westai a llety gwely a brecwast yn y Rhyl a'r cyffiniau. I gael mwy o wybodaeth am ymweld ac aros yn y Rhyl, ewch i Love Rhyl.

Rhowch eich barn i ni
Byddem wrth ein bodd yn clywed eich barn! Rhannwch eich profiad gyda ni drwy ddefnyddio'r hashnod #NTWDreaming.

Unrhyw gwestiynau?
Cysylltwch â ni ar boxoffice@nationaltheatrewales.org, neu ffoniwch ni ar 02920 371 689