Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Press Release

CYHOEDDI’R 4 AR Y BRIG YN NGWOBR DDRAMA CYMRU 2016

CYHOEDDI’R 4 AR Y BRIG YN NGWOBR DDRAMA CYMRU 2016

 

Heddiw mae BBC Cymru, National Theatre Wales a BBC Writersroom yn cyhoeddi’r awduron  sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobr Ddrama Cymru 2016. Y pedwar yw Hardey Speight , William Smith, Jon Jones a Bethan Marlow. Bydd pob un ohonynt yn cael eu gwahodd i gwrdd â’r beirniaid a thrafod eu syniadau cyn i’r enillydd gael ei ddewis.

 

Cafodd y pedwar eu dewis o blith dros 250 o awduron drama eraill yng Nghymru gan banel o feirniaid, yn cynnwys Julie Gardner MBE, cynhyrchydd Bad Wolf,  Kully Thiarai, Cyfarwyddwr Artistig National Theatre Wales, Anne Edyvean, Pennaeth BBC Writersoom a Bethan Jones, Cynhyrchydd Gweithredol efo’r BBC.

 

Cyhoeddir yr enillydd mewn seremoni arbennig yn Yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd nos Fawrth 22 Tachwedd. Bydd ef neu hi yn derbyn £10,000 a’r cyfle i ddatblygu ei waith gyda BBC Cymru a National Theatre Wales.

 

Mae Gwobr Ddrama Cymru yn cael ei chynnal ar y cyd rhwng dau arweinydd creadigol mewn drama - BBC Cymru a National Theatre Wales – mewn partneriaeth agos â BBC Writersroom. Dyma’r trydydd tro i’r wobr fawreddog hon i awduron yng Nghymru gael ei chyflwyno.

 

Yn siarad ar ran y beirniaid, dywedodd Anne Edyvean o BBC Writersroom: “Ein nod yw dod o hyd i awduron cryf, gwreiddiol yng Nghymru. Eleni rydym yn llawn cyffro am y pedwar sydd wedi dod i’r brig, gyda phob un yn cynnig safbwyntiau newydd ar eu straeon unigryw ac yn cyfrannu rhywbeth newydd i’r dirwedd greadigol yng Nghymru.”

 

Dywed Bethan Jones, Cynhyrchydd Gweithredol efo'r BBC ac aelod o'r panel beirniadu: "Mae canfod yr amser i 'sgwennu a'r gefnogaeth i ddatblygu yn gallu bod yn anodd tu hwnt ar gychwyn gyrfa awdur. Pwrpas y gystadleuaeth hon yw gwobrwyo a chefnogi potensial yr awdur. Ni ellir tanbrisio dewrder awduron wrth iddynt rannu eu gwaith am y tro cyntaf ac rydym yn ddiolchgawr iawn i bawb wnaeth gynnig sgript. Mae'r penderfyniad wedi bod yn un anodd ond rydym yn falch iawn o gael pedwar cryf iawn yn y rownd derfynol."  

 

Dywedodd Kully Thiarai, Cyfarwyddwr Artistig National Theatre Wales ac un o’r beirniaid, “Mae dilysiad a chefnogaeth yn allweddol yn natblygiad creadigol unrhyw artist, ac mae Gwobr Ddrama Cymru yn chawrae rôl pwysig mewn darganfod, magu, rhannu a rhoi gwelededd i ysgrifennwyr yng Nghymru. Mae’r pedwar ysgrifennwr ar y rhestr fer yn profi bod gwledd o ddoniau a syniadau yma, ac mi fydd pob un, heb os nag onibai, yn creu gwaith gwych yn y blynyddoedd i ddod."

 

Cyhoeddwyd gan adran gyfathrebu BBC Cymru a National Theatre Wales

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Non Tudur Williams yn BBC Cymru:

NonTudur.Williams@bbc.co.uk neu 07920 451827

neu

Catrin Rogers yn National Theatre Wales:

catrinrogers@nationaltheatrewales.org neu 029 2035 3077 / 07540 686 725

 

Nodiadau i olygyddion:

Lansiwyd Gwobr Ddrama Cymru eleni ym mis Mai 2016, mewn digwyddiad gafodd ei ffrydio’n fyw o Dŷ Darlledu BBC Cymru. Roedd y sgwrs panel a’r sesiwn holi ac ate bar gael ar wefan a sianel YouTube BBC Writersoom .
Mae’r Wobr yn agored i unrhyw awdur sy’n byw yng Nghymru, gyda’r nod o annog awduron sy’n teimlo’n angerddol dros y straeon y maen nhw am eu hadrodd, ac sydd â rhywbeth i’w gynnig i gynulleidfaoedd ledled Cymru a’r DU yn ehangach.
Gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno sgript lawn mewn unrhyw gyfrwng (isafswm hyd o 30 munud), sydd heb ei pherfformio na’u gynhyrchu, yn Saesneg, i BBC Writersroom.
Cynhelir y Seremoni Wobrwyo yn Yr Hen Lyfrgell, Caerdydd am 5.30pm ddydd Mawrth 22 Tachwedd.

 

BYWGRAFFIADAU’R 4 DDAETH I’R BRIG

 

Hardey Speight

Wedi’i enwi ar ôl Syr Thomas Hardy, graddiodd Hardey o Brifysgol y Celfyddydau LCC ac ymuno’n syth â’r diwydiant teledu a ffilm fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol, yn gweithio ar raglenni fel Sherlock. Ar ôl symud i Gaerdydd, dechreuodd gyfarwyddo ac ysgrifennu cynnwys creadigol i fyd hysbysebu. Mae ei waith yn canolbwyntio ar adrodd straeon prydferth am y cyflwr dynol, am gymeriadau go iawn mewn argyfwng, ond gyda digrifwch a phathos wrth wraidd y cwbl.  Mae gwaith Mike Leigh yn ddylanwad mawr arno, ac yn fwy diweddar gwaith Jill Soloway, y mae ei phortreadau o berthnasoedd dynol manwl a chymhleth yn wreiddiol ac yn ddeniadol.

William Smith

 

Wedi’i eni yn Abertawe ac yn byw nawr yng Nghaerdydd, graddiodd William o Brifysgol Cymru, Casnewydd gyda gradd mewn Astudiaethau Ffilm yn 2010. Ers graddio mae wedi ysgrifennu’r ffilm fer "King of The Castle", a wnaed fel rhan o’r cynllun "It's My Shout" a’i darlledu ar BBC2 Cymru 2011, a "Lift Jockeys", ffilm fer a gynhyrchwyd yn 2014. Yn ogystal ag ysgrifennu yn ei amser rhydd, mae wedi gweithio fel cynhyrchydd a chyflwynydd i Radio Caerdydd, yn ogystal â gweinyddydd swyddfa.

Jon Jones

 

Graddiodd Jon o Brifysgol Manceinion gyda gradd mewn Llenyddiaeth Saesneg. Ei swydd gyntaf yn y diwydiant Ffilm a Theledu oedd fel saer, cyn gweithio’i ffordd i fyny yn yr Adran Gelf mewn amrywiaeth o rolau tan cyrraedd swydd Cyfarwyddwr Celf, yn gweithio ar nifer o ddramâu i’r BBC a’r ffilm hir ‘Young Americans’, cyn dychwelyd i astudio Cyfarwyddo yn yr Ysgol Ffilm a Theledu Genedlaethol. Roedd ei waith cyfarwyddo cyntaf ar y gyfres ITV, Cold Feet. Mae Jon yn briod gyda thri bachgen ifanc, ac mae’n ceisio ysgrifennu pan fydd ychydig o dawelwch yn y tŷ.

 

Bethan Marlow

 

Mae Bethan yn awdur sy’n hoff o gydweithio, profi ffiniau ac adrodd straeon ar sawl platfform. Mae’n angerddol iawn am leisiau mewn cymunedau nad ydynt yn cael eu clywed. Mae’n cael ei sbarduno i ysgrifennu gan straeon pobl – eu teithiau, eu profiadau a’u ffyrdd o oroesi yn y byd. Mae Bethan wedi creu gwaith gyda chymunedau yn Ghana, Colombia a Malawi, yn ogystal â gweithio gyda Paines Plough, Royal Shakespeare Company a National Theatre Wales. Hi oedd un o awduron Traverse 50.

 

Mae BBC Cymru yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer drama. Mae’n gartref i nifer o gynyrchiadau arobryn a wnaed yn fewnol a gan y sector annibynnol yn cynnwys Doctor Who, Casualty, Pobol Y Cwm a Sherlock. Mae drama yn gynhyrchydd drama pwysig ar gyfer rhwydwaith y BBC ar draws teledu a radio, yn ogystal ag ar gyfer BBC Cymru ac S4C.

 

Mae National Theatre Wales wedi bod yn gwneud cynyrchiadau Saesneg mewn lleoliadau ledled Cymru, y DU, yn rhyngwladol ac ar-lein ers mis Mawrth 2010. Mae’n gweithredu o leoliad bach yng nghanol dinas Caerdydd, ond mae’n gweithio ar draws y wlad a thu hwnt, gan ddefnyddio tirlun cyfoethog ac amrywiol Cymru, ei threfi, ei dinasoedd a’i phentrefi, ei straeon anhygoel a’i thalent gyfoethog yn ysbrydoliaeth. Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cefnogi National Theatre Wales. nationaltheatrewales.org   

Mae BBC Writersroom yn hyrwyddo talent ysgrifennu newydd mewn ffilm, teledu, radio a theatr. Mae ei llwyddiannau diweddar yn cynnwys cyfres lwyddiannus yr awdures o Gymru Debbie Moon ar gyfer CBBC, ‘WolfBlood’, ac ar hyn o bryd mae’r ddrama newydd ‘In The Flesh’ gan Dominic Mitchell yn cael ei chynhyrchu ar gyfer BBC Three Drama. Maent yn cynnal cynlluniau yn targedu talent o ystod o ffynonellau ac yn gweithio mewn partneriaeth gyda theatrau, sefydliadau awduron, asiantaethau sgrîn, a’r diwydiannau diwylliannol ehangach. Mae BBC Writersroom yn helpu awduron newydd i ddatblygu eu crefft drwy’r wefan ac mewn sesiynau agored ar draws y wlad gyda thalent ysgrifennu orau’r DU. www.bbc.co.uk/writersroom


Diwedd

National Theatre Wales presents:

Gwobr Ddrama Cymru 2016

Mae BBC Cymru a National Theatre Wales, mewn partneriaeth â BBC Writersroom, yn gwahodd ceisiadau ar gyfer cystadleuaeth bwysig Gwobr Ddrama Cymru, sy’n werth £10,000 ac yn cael ei chynnal am y trydydd tro eleni.

Cynigir y wobr bob dwy flynedd, ac mae’n fodd i ddathlu awduron yng Nghymru a rhoi galwad agored i dalentau Cymreig, boent yn newydd neu eisoes wedi ymsefydlu. Mae’n ffrwyth cydweithio rhwng dau arweinydd creadigol ym maes drama – BBC Cymru a National Theatre Wales – ac fe’i lansiwyd gyntaf yn 2012.

Bydd enillydd Gwobr Ddrama Cymru eleni’n cael £10,000, a chyfle i ddatblygu ei sgript a chydweithio’n agos gyda BBC Cymru a National Theatre Wales.

Trefnir Gwobr Ddrama Cymru mewn partneriaeth â BBC Writersroom.

Follow Gwobr Ddrama Cymru 2016 on Twitter:

#WalesDramaAward

Box Office:

www.bbc.co.uk/writersroom/opportunities/Wales-Drama-Award-2016-Announcement

Media Officer

Catrin Rogers

+ 44(0)29 2035 3070

catrinrogers@nationaltheatrewales.org

National Theatre Wales
30 Castle Arcade,
Cardiff/CF10 1BW