Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Press Release

CYNYRCHIADAU NESAF NATIONAL THEATRE WALES AM DRAFOD DWY BENNOD ALLWEDDOL YN HANES MUDIAD LLAFUR CYMRU

CYNYRCHIADAU NESAF NATIONAL THEATRE WALES AM DRAFOD DWY BENNOD ALLWEDDOL YN HANES MUDIAD LLAFUR CYMRU

 

Mae National Theatre Wales yn cyhoeddi heddiw (Llun 1af Mai; Diwrnod Rhyngwladol y Gweithwyr) brosiectau a fydd yn canolbwyntio ar ddau achlysur allweddol yn hanes hir Cymru o ddiwydiant a chydberchnogaeth; syniad Aneurin Bevan o Dredegar ym 1948 a Gweithiau Dur Port Talbot.

 

MAE WE’RE STILL HERE, CYNHYRCHIAD NEWYDD WEDI EI YSBRYDOLI GAN Y BOBL GO IAWN YM MHORT TALBOT Y TU ÔL I’R PENAWDAU GWLEIDYDDOL, YNGHYLCH GWEITHIAU DUR Y DREF, A’R GYMUNED SY’N DIBYNNU ARNYNT. BYDD YN CAEL EI BERFFORMIO MEWN WARWS YN Y DREF YM MIS MEDI 2017, AC MAE AR WERTH NAWR. FE’I CRËWYD GAN COMMON WEALTH A’R AWDUR YW RACHEL TREZISE

 

ER MWYN NODI’R 70 MLYNEDD O’R GIG YN 2018, MAE’R CWMNI YN GALW AR BOBL YNG NGHYMRU I RANNU EU STORÏAU AM YR EFFAITH Y MAE WEDI EI GAEL AR EU BYWYDAU, AR GYFER CYFRES O GYNYRCHIADAU BYW A DIGIDOL WEDI EU LLUNIO AR DRAWS CYMRU

 

MAE’R NAILL GYNHYRCHIAD FEL Y LLALL YN GYSON Â THRADDODIAD Y CWMNI O LUNIO GWEITHIAU WEDI EU HYSBRYDOLI GAN STORÏAU GO IAWN, A’U HADRODD GAN Y BOBL A EFFEITHIWYD FWYAF GAN Y SEFYLLFA

 

MI GAIFF MWY O GYNHYRCHIADAU EU CYHOEDDU YN HWYRACH ELENI

 

 

WE’RE STILL HERE

Port Talbot, Medi 2017

 

Chwe blynedd ar ôl i National Theatre Wales lwyfannu’r cynhyrchiad eiconig The Passion ym Mhort Talbot dros benwythnos y Pasg yn 2011, dychwel y cwmni i’r dre y mis Medi hwn, gyda’r cwmni theatr aml ei wobrau Common Wealth, i greu drama newydd sbon wedi’i hysgrifennu gan Rachel Trezise.

 

Wedi ei ysbrydoli gan sgyrsiau gyda’r gweithwyr dur, aelodau’r undeb a’r gymuned ehangach, hwn fydd yr ymateb theatrig cyntaf i un o’r storïau newyddion mwyaf yng Nghymru yn ddiweddar – sy’n adleisio gyda threfi dur ledled y byd – ac yn cynnwys hefyd dirweddau sain adleisiol a champau gweledol, o fewn cyd-destun hynod drawiadol. Cynhyrchiad sy’n ystyried tirwedd gwleidyddol

 

Gweithiau dur Port Talbot, un o’r diwydiannau trwm olaf yng Nghymru, lle’r aeth cenedlaethau o weithwyr dur ati i gynnal eu crefft.

Safwn ysgwydd wrth ysgwydd gan rannu eu gofod. Dyma’r tadau, y mamau, y brodyr a’r meibion.

“‘It gives you a funny feeling, right here in your solar plexus, when people come together to speak up for themselves.”

 

Gan siarad ynghylch We’re Still Here, dywedodd Kully Thiarai, Cyfarwyddwr Artistig  National Theatre Wales: “Cawsom ein mynwesu’n ddiamod gan gymuned Port Talbot a chymryd rhan yn frwdfrydig yn y digwyddiad rhyfeddol hwnnw, The Passion. Rydym yn falch tu hwnt o fod yn dychwelyd i’r dref eleni, gyda chynhyrchiad newydd sbon sy’n trafod mater hynod bwysig ar lefel lleol, cenedlaethol ac ar lefel fyd-eang - stori a adroddwyd wrthym gan yr un gymuned honno.”

 

Mae Common Wealth yn creu digwyddiadau theatr penodol ar gyfer safle sydd wedi ennill gwobrau lu, sy’n cwmpasu sain electronaidd, ysgrifennu newydd, cynllun gweledol a deunydd byrfyfyr. Mae gwaith y cwmni yn wleidyddol a chyfoes - a’i leoli yn y presennol - yr adeg hon yma, ac o fod yn berthnasol yn mynd i’r afael â chonsyrn ein hamseroedd ni. Mae Common Wealth yn chwilio am lefydd i lwyfannu eu gwaith sydd yng nghanol cymuned; tŷ arferol, campfa focsio, llefydd y buasai pobl nad ydynt yn mynd i’r theatr yn dod iddo yn lle hynny. Gwelant eu dramâu fel ymgyrchoedd, fel ffordd o ddod â phobl ynghyd a gwneud i newid deimlo’n bosib.

 

Dywedodd Common Wealth: “Cawsom ein denu i Bort Talbot gan y lleisiau grymus a glywyd yn ystod yr ymgyrch Save Our Steel diweddar. O wylio’r ymgyrch yn dadlennu a’r gymuned yn dod ynghyd fe gawsom obaith ar adeg pan nad ydym fel arfer yn gweld pobl yn sefyll ynghyd dros yr hyn y maent yn ei gredu. I ni, roedd gweld arweinwyr dosbarth gweithiol yn trefnu ac ysbrydoli cymunedau yn deimlad hanfodol ar adeg pan fo pobl dosbarth gweithiol yn aml yn cael eu hymylu mewn trafodaethau cyhoeddus.

 

“Mae cynnal cyfweliadau gyda gweithwyr dur ac arweinwyr yr undebau wedi dysgu cymaint i ni ynghylch edrych ar ôl ein gilydd, urddas a phwysigrwydd dweud ‘na’. Rydym yn gweld y cynhyrchiad hwn fel cyfle i sylwi a rhannu doethineb a oedd ynghlwm ag ymgyrch Save Our Steel, er mwyn i ni gofio pwy ydym ni, o le’r y’m ni’n dod a’r hyn y medrwn fod.”

 

Ganed yr awdur Rachel Trezise yn y Rhondda yn ne Cymru, ac yno mae’n byw o hyd. Astudiodd ym Mhrifysgolion Morgannwg a Limerick. Enillodd ei nofel In and Out of the Goldfish Bowl le ar Restr y Dyfodol Orange yn 2002. Cafodd ei phleidleisio yn Wyneb Newydd Llenyddiaeth cylchgrawn Harpers & Queen, 2003. Yn 2006, enillodd ei chasgliad cyntaf o ffuglen byr Fresh Apples wobr Dylan Thomas. Bu’n ysgrifennydd trigiannol Prifysgol Texas, Austin yn 2007. Ei nofel ddiweddaraf yw Sixteen Shades of Crazy. Enillodd ei hail gasgliad o storïau, Cosmic Latte, wobr darllenwyr Edge Hill yn 2014. Cynhyrchwyd ei drama gyntaf, Tonypandemonium, gan National Theatre Wales yn 2013, a’i pherfformio yn Theatr y Park & Dare, Treorci.

 

Archebwch eich tocynnau nawr ar gyfer y cynhyrchiad mawr newydd hwn.

 

 

 

Rhestrau gwybodaeth gyflawn ar gyfer We’re Still Here:

 

National Theatre Wales & Common Wealth present

WE’RE STILL HERE

Wedi ei greu gan Rachel Trezise a Common Wealth

Awdur: Rachel Trezise        

Cyd-gyfarwyddwyr: Evie Manning a Rhiannon White  

Cyfansoddwr/Cynllunydd y Sain: Wojtek Rusin

Cynllunydd: Russell Henry

Cynllunydd y Goleuo: Andy Purves

Cyfarwyddwr Symudiad: Vicki Manderson

 

Dyddiadau: Gwener 15fed-Sadwrn 30ain Medi 2017

Lleoliad: Gweithiau Byass, Old Dock Road, Port Talbot

 

 

 

Swyddfa Docynnau

Ar-lein: www.nationaltheatrewales.org/cy/were-still-here

Dros y ffôn: 029 2037 1689

 

 

 

Tocynnau: £15, £12.50 (gostyngol), £10 tocyn lleol

 

#ntwsteel

@ntwtweets @Common_WealthHQ

 

 

 

NHS70

Lleoliadau ledled Cymru, 2018

 

SUT MAE’R GIG WEDI EFFEITHIO AR EICH BYWYD CHI?

 

Ar 5ed Gorffennaf 1948, ganed un o’r syniadau mwyaf i’w esgor yng Nghymru. Syniad AS Glyn Ebwy a Gweinidog Iechyd y DU oedd hwn, Aneurin “Nye” Bevan, syniad chwyldroadol wedi ei lunio ochr yn ochr â’r Wladwriaeth Les yn ystod cyfnod llwm Prydain yn syth ar ôl y rhyfel, ac fel rhan o egwyddor cyfrifoldeb cyfun.

 

Gan weithio gyda chymunedau ac artistiaid, bydd National Theatre Wales yn dathlu pen-blwydd y GIG yn 70 mlwydd oed yn 2018 gyda chyfres o saith o gynyrchiadau aml-lwyfan, wedi eu creu a’u perfformio yn fyw ledled y wlad ac ar-lein. Mae’r storïwr digidol Lisa Heledd Jones a’r cyfarwyddwr Marcus Romer yn ymuno â National Theatre Wales heddiw i estyn gwahoddiad i’r cyhoedd rannu eu storïau ynghylch profiadau o’r GIG yng Nghymru; o apwyntiadau syml gyda’r meddyg teulu i driniaethau i achub bywyd, gan gleifion, meddygon, porthorion, llawfeddygon, perthnasau, a phawb arall rhyngddynt, o’r crud i’r bedd. Bydd y cwmni’n defnyddio’r storïau er mwyn ysbrydoli’r saith gwaith artistig, llythyr caru i’r GIG oddi wrth y wlad a roddodd fod iddo. Mi fydd Cyfarwyddwr Artistig National Theatre Wales, yn cyfarwyddo o leiaf un o’r saith cynhyrchiad.

 

Cysylltwch …

trwy ymweld â www.nationaltheatrewales.org/cy/nhs70 a llenwi’r ffurflen ar-lein,
trwy’r post trwy anfon llythyr at National Theatre Wales, 30 Castle Arcade, Caerdydd CF10 1BW,
trwy Facebook yn www.facebook.com/nationaltheatrewales, neu
trwy adael neges i’r cwmni ar eich dewis gyfrwng cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #MyNHS70

 

Gan siarad am NHS70, dywedodd Cyfarwyddwr Artistig National Theatre Wales, Kully Thiarai: “Roedd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn syniad aruthrol a aned yng Nghymru ar adeg cynni. Mae ei egwyddor ganolog o ddarparu gwasanaeth rhad ac am ddim yn fan lle gellir ei hawlio ac ar gael i bawb wedi cael effaith ar filiynau o bobl ledled Prydain, a 70 mlynedd yn ddiweddarach, mae NTW yn ymuno gyda phobl Cymru i ddathlu un o’n llwyddiannau pennaf a mwyaf pellgyrhaeddol.”

 

#MyNHS70

@ntwtweets

www.nationaltheatrewales.org/cy/nhs70

National Theatre Wales presents:

National Theatre Wales

Cenedl Cymru yw ein llwyfan:

o fforestydd i draethau, o awyrendai i drefi ôl-ddiwydiannol, o neuaddau pentref i glybiau nos.

Rydym yn dwyn ynghyd beirdd sy’n adrodd straeon, gweledyddion gweledol a dyfeiswyr syniadau. Cydweithiwn gydag artistiaid, cynulleidfaoedd, cymunedau a chwmnïau i greu theatr Saesneg wedi’i gwreiddio yng Nghymru ag elfen ryngwladol.

Cewch hyd i ni o gwmpas y gornel, ar draws y mynydd ac yn eich gardd gefn ddigidol.

Media Officer

Catrin Rogers

+ 44(0)29 2035 3070

catrinrogers@nationaltheatrewales.org

National Theatre Wales
30 Castle Arcade,
Cardiff/CF10 1BW