Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Press Release

JOHN MCGRATH O NATIONAL THEATRE WALES YN CAEL EI BENODI’N GYFARWYDDWR ARTISTIG A PHRIF WEITHREDWR GŴYL RYNGWLADOL MANCEINION

Dyddiad Rhyddhau: Dydd Mercher 13eg Mai 2015, 5.30pm

 

JOHN MCGRATH O NATIONAL THEATRE WALES YN CAEL EI BENODI’N GYFARWYDDWR ARTISTIG A PHRIF WEITHREDWR GŴYL RYNGWLADOL MANCEINION

 

BYDD MCGRATH, CYFARWYDDWR ARTISTIG A PHRIF WEITHREDWR CYNRAF NTWM  YN YMGYMRYD Â’I SWYDD NEWYDD YN RHAN AMSER YM MIS MEDI 2015, AC YN LLAWN AMSER O IONAWR 2016, YN DILYN SAITH MLYNEDD YN ARWAIN THEATR GENEDLAETHOL SAESNEG EI HIAITH GYNTAF CYMRU

 

Lansiodd McGrath National Theatre Wales, cwmni nad yw wedi’i lleoli mewn adeilad, ym mis Tachwedd 2009, ac ers hynny mae’r cwmni wedi llwyfannu cynyrchiadau ledled Cymru, y DU, yn rhyngwladol ac ar-lein dros bedwar tymor. Mae’r uchafbwyntiau wedi cynnwys The Passion Michael Sheen, a gynhaliwyd ym Mhort Talbot, yr arobryn Coriolan/us a berfformiwyd mewn awyrendy ar gyfer Gŵyl Llundain 2012, a llwyfaniad arloesol McGrath ei hun o The Radicalisation of Bradley Manning, a berfformiwyd ar draws Cymru a’i ffrydio’n fyw ar wefan ryngweithiol ym mis Ebrill 2012.

 

Mae’r cwmni wedi ennill enw da yn rhyngwladol am greu gwaith safle benodol ar raddfa fawr, am arloesi digidol (yn cynnwys ei gymuned ar-lein), am weu ymgysylltiad cymunedol gwirioneddol i mewn i’w gynyrchiadau, cydweithio gyda chwmnïau rhyngwladol yn cynnwys Rimini Protokoll o Berlin a New National Theatre Tokyo, ac atgyfnerthu lle artistiaid Cymreig yn cynnwys Owen Sheers ac Ed Thomas ar y llwyfan byd-eang.

 

Yn ogystal â’i ddwy rôl uwch yn National Theatre Wales, mae John wedi cyfarwyddo llawer o gynyrchiadau’r cwmni, yn cynnwys ei gyntaf, A Good Night Out in the Valleys, Love Steals Us From Loneliness, In Water I'm Weightless, a The Opportunity of Efficiency (a gynhyrchwyd gan y New National Theatre, Tokyo).

 

Yn fwyaf diweddar, mae wedi cyfarwyddo cynhyrchiad cyfredol y cwmni o Mother Courage and her Children, a berfformiwyd mewn Clwb Llafur ym Merthyr Tudful gan gast o fenywod. Dyma’r cynhyrchiad cyntaf ym mhumed tymor NTW, fydd yn cynnwys fersiwn newydd o yr Iliad, wedi’i gyfarwyddo gan Mike Pearson & Mike Brookes a The Insatiable, Inflatable Candylion, sioe Nadoligaidd wedi’i chreu gan arweinydd y Super Furry Animals  Gruff Rhys, Tim Price a Wils Wilson a’i llwyfannu adeg y Nadolig 2015.

 

Cyn ei benodi i National Theatre Wales, bu John yn gyfarwyddwr theatr yn Efrog Newydd, Llundain a Manceinion. Rhwng 1999-2008 roedd yn Gyfarwyddwr Artistig Contact Theatre, Manceinion. Hyfforddodd a gweithiodd yn Efrog Newydd am sawl blwyddyn, yn cynnwys cyfnod fel Cyfarwyddwr Cyswllt y cwmni arbrofol enwog Mabou Mines. Fel cyfarwyddwr, mae wedi gweithio ag amrywiaeth eang o artistiaid yn cynnwys y bardd Lemn Sissay (Storm, Something Dark a Why I Don’t Hate White People) a’r artist theatr hip-hop Benji Reid (b like water). Yn 2004 cyhoeddodd lyfr am gelf yn yr oes oruchwyliaeth, Loving Big Brother: Performance, Privacy and Surveillance Space, ac yn 2005 dyfarnwyd Gwobr Arweinyddiaeth Ddiwylliannol y Gwaddol Cenedlaethol Gwyddoniaeth, Technegol a’r Celfyddydau (NESTA) iddo. Yn 2015, cafodd Ddoethuriaeth Anrhydeddus gan y Brifysgol Agored.

 

Dywedodd John McGrath: “Mae fy nghyfnod yn National Theatre Wales wedi bod yn brofiad llawn mwynhad a boddhad. Mae’r awydd yng Nghymru am arloesi theatrig, cydweithio rhyngwladol a datblygu sefyllfa fywiog a ffres i’r celfyddydau wedi bod yn arbennig. Rwy’n gwybod bod dyfodol cyffrous iawn o flaen National Theatre Wales, gyda llawer o artistiaid a chwmnïau gwych yn awyddus i gydweithio â’r cwmni. Rwy’ wedi cael cefnogaeth ardderchog gan fwrdd NTW, gan gyngor Celfyddydau Cymru, a chan dîm staff arbennig NTW, ac rwy’n gwybod bod y cwmni mewn dwylo da iawn wrth iddo edrych tua’r dyfodol.”

 

Dywedodd Cadeirydd bwrdd National Theatre Wales, Phil George: “Mae John wedi rhoi arweinyddiaeth ysbrydoledig, hael a chwbl ymroddedig i National Theatre Wales. Mae wedi adeiladu cwmni theatr â’i wreiddiau yng nghymunedau Cymru sydd o statws Ewropeaidd, a chanddo ddyfodol cyffrous tu hwnt. Bydd nawr yn defnyddio’i ddoniau arbennig wrth arwain gŵyl ryngwladol bwysig, a’r cwbl yn dyst i’w gyflawniadau yng Nghymru.’’

 

Dywedodd Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru, Dai Smith: “Pan wnaeth Cyngor Celfyddydau Cymru y penderfyniad dewr i greu National Theatre Wales bron ddeng mlynedd yn ôl, roedd yr angen yn amlwg ond, fel y teimlai llawer, roedd yna rwystrau i’w goresgyn. Erbyn hyn, yn 2015 a thu hwnt, mae gyda ni yng Nghymru sefydliad diwylliannol sydd a’I wreiddiau yn ddwfn y nein cymuned, ac sydd â chymeradwyaeth ledled y byd am ei waith dychmygus a’i arloesedd artistig.

 

“Mae yna lawer o resymau am hyn a llawer o bobl i’w diolch a’u canmol, ond wrth iddo gamu i lawr fel ei Gyfarwyddwr Artistig cyntaf, mae enw John McGrath yn ddigyffelyb. Rhoddodd John yr hyder i bawb i fod yr hyn yr ydym ni – cwmni Cymreig gyda phwrpas lleol – ac i ryddhau yr hyn sydd ynom ni ar ein gorau; gwelediad a chyrhaeddiad sydd yn wirioneddol fyd-eang. Mae e wedi arwain gyda esiampl ei bersonoliaeth ei hun genhedlaeth newydd o wneuthurwyr theatr yng Nghymru, a gwneud gwaith safle-benodol yn ffordd o ddatblygu cynulleidfaoedd. Mae ein dyled iddo yn ddwys, ac ni chaiff ei anghofio gan bob un ohonom sydd yn cefnogi datblygiad diwylliant cyffredin i bobl Cymru.”

 

Bydd National Theatre Wales yn penodi Cyfarwyddwr Artistig a Phrif Weithredwr newydd yn ddiweddarach eleni.

 

 

Nodiadau i Olygyddion

 

Dilynwch National Theatre Wales ar Twitter:

@ntwtweets

 

Lansiwyd National Theatre Wales ym mis Tachwedd 2009, ac mae’n creu theatr fywiogus yn y Saesneg, wedi’i gwreiddio yng Nghymru, gydag apêl ryngwladol. Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cefnogi National Theatre Wales. Am fwy o wybodaeth am sioeau National Theatre Wales, ewch i: nationaltheatrewales.org  

 

 “NTW have never been afraid to ask what theatre is and what it might be” The Guardian

 

[Description: Macintosh HD:Users:Catrin:Dropbox (NTW):4. Communications:Visual Identity:Funding Logos:Welsh Government:Logo - Welsh_Gov_portrait_mono.eps]       

National Theatre Wales presents:

National Theatre Wales

Cenedl Cymru yw ein llwyfan:

o fforestydd i draethau, o awyrendai i drefi ôl-ddiwydiannol, o neuaddau pentref i glybiau nos.

Rydym yn dwyn ynghyd beirdd sy’n adrodd straeon, gweledyddion gweledol a dyfeiswyr syniadau. Cydweithiwn gydag artistiaid, cynulleidfaoedd, cymunedau a chwmnïau i greu theatr Saesneg wedi’i gwreiddio yng Nghymru ag elfen ryngwladol.

Cewch hyd i ni o gwmpas y gornel, ar draws y mynydd ac yn eich gardd gefn ddigidol.

Media Officer

Catrin Rogers

+ 44(0)29 2035 3070

catrinrogers@nationaltheatrewales.org

National Theatre Wales
30 Castle Arcade,
Cardiff/CF10 1BW