Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Press Release

NATIONAL THEATRE WALES YN CYHOEDDI EI DYMOR AR GYFER 2018

          

 

Mae Kully Thiarai yn cyhoeddi ei thymor llawn cyntaf fel Cyfarwyddwr Artistig y cwmni
Mae’n cynnwys gwaith ar y cyd â menywod o’r diaspora de Asiaidd, Migrations, Quarantine, Junoon, Oily Cart, Gruff Rhys ac Elis James
Gwaith aml-ffurf gelf yn cynnwys ysgrifennu newydd, dawns gyfoes, cerddoriaeth, comedi, theatr synhwyraidd a chelf weledol
Perfformiadau mewn ysbytai, ysgolion a theatrau, ar gwch, o dan ddŵr ac mewn lleoliadiau ledled Cymru
Mae’r cwmni hefyd yn croesawi eu Hartistiaid Cyswllt cyntaf; y gwneuthurwyr theatr Mike Pearson a Mike Brookes, y cynhyrchydd gweithredol drama deledu Bethan Jones, a’r artist gosodiadau digidol Shanaz Gulzar

 

Mae National Theatre Wales heddiw (ddydd Iau 23 Tachwedd 2017) yn cyhoeddi ei dymor o gynyrchiadau ar gyfer 2018, fydd yn cynnwys gŵyl mis o hyd i ddathlu 70ain pen-blwydd y GIG, dau gynhyrchiad yn adlewyrchu profiad mudwyr yng Nghymru a thu hwnt, y ddau gynhyrchiad cyntaf mewn cylch tair blynedd o waith arbrofol, a dawn o waith ar y gweill.

 

Wrth gyhoeddi’r tymor, dywedodd Kully Thiarai, Cyfarwyddwr Artistig National Theatre Wales: "Mae ein tymor ar gyfer 2018 yn ymwneud â Phobl a Lleoedd. Rydym yn gwahodd cynulleidfaoedd i ymuno â ni mewn lleoliadau ar draws Cymru a threulio ennyd yn cerdded yn esgidiau pobl eraill, boed yn fenywod o Dde Asia neu'n fudwyr o bob cwr o'r byd, staff neu gleifion y GIG o’r gorffennol a'r presennol.

 

"Bydd y cynyrchiadau hyn yn arbrofol, yn wleidyddol, yn amrywiol ac yn bryfoclyd. Bydd pob un ohonynt yn archwilio'r cyflwr dynol, pa effaith y mae lleoedd yn ei chael ar ein hunaniaeth, a'n hargraffiadau o hunaniaethau eraill. Ymunwch â ni y flwyddyn nesaf ar gyfer y tymor newydd cyffrous hwn o waith, a gweld Cymru, y byd a'i bobl trwy lygaid ffres."

 

 

National Theatre Wales yn cyflwyno

THE STORM CYCLE

Crëwyd gan Mike Pearson a Mike Brookes

2018-2020

Lleoliadau ledled Cymru

 

Bydd y gwneuthurwyr theatr, Mike Pearson a Mike Brookes, sydd wedi creu peth o waith mwyaf clodwiw National Theatre Wales hyd yn hyn, yn ymuno â'r cwmni fel Artistiaid Cyswllt ac yn dechrau ar gydweithrediad tair blynedd anhygoel gyda NTW yn 2018.

 

Bydd The Storm Cycle yn gyfres o chwe chynhyrchiad wedi’u dyfeisio, eu llunio a’u cyfarwyddo gan Pearson a Brookes. Bydd y gweithiau amlgyfrwng hyn yn cael eu perfformio mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru, mewn amrywiaeth o raddfeydd a meintiau, ac yn archwilio dwy thema allweddol; gwirionedd a thystiolaeth. Byddant yn dod i ben yn 2020 gyda chynhyrchiad pwysig, newydd, ar raddfa fawr ar gyfer rhaglen 10fed pen-blwydd NTW.

 

There is a storm coming…

We live in tempestuous times: an era of climatic and environmental uncertainty and of

social and political upheaval. Perhaps it was always so.

But what new forms can theatre develop and adopt: to engage with and to reflect the temper of our times?

An urgent theatre: fit for purpose, addressing and expressing our present realities

Of living in the eye of the storm

 

Bydd The Storm Cycle yn adeiladu ar y dulliau a'r technegau y mae Pearson a Brookes wedi’u defnyddio yn eu trioleg o gynhyrchiadau arloesol i NTW,  The Persians (2010), Coriolan/us (2012) ac Iliad (2015), tra hefyd yn tynnu ar eu hanes a'u profiadau eu hunain fel gwneuthurwyr theatr yng Nghymru dros y 40 mlynedd diwethaf.

 

Bydd y gweithiau yn tynnu ar ffynonellau dramatig, llenyddol, mytholegol, sinematig ac artistig; hanesyddol a chyfoes, lleol a rhyngwladol, ffuglen a dogfen. Byddant yn cynnwys testunau gwreiddiol, traciau sain a grëwyd yn arbennig, dyluniadau golygfaol arloesol a gweithgareddau corfforol newydd.

 

Mae'r tocynnau ar gyfer y ddau gynhyrchiad cyntaf yn y cylch ar werth o heddiw ymlaen.

 

Mi fydd STORM.1: NOTHING REMAINS THE SAME yn ail-gread barddonol ond sinematig o ddau lyfr cyntaf Metamorffoses Ovid.

 

Ac mi fydd STORM.2: THINGS COME APART yn atgof byw o derfysgoedd Caerdydd ym mis Mehefin 1919 - fel y nodwyd yn y wasg leol ('Wild Scenes at Cardiff', South Wales Echo, dydd Iau 12 Mehefin 1919).

 

Roedd Mike Pearson yn aelod o Transitions (1971-72) a R.A.T. Theatre (1972-73), ac yn gyfarwyddwr artistig Cardiff Laboratory Theatre (1973-80) a Brith Gof (1981-97). Ar hyn o bryd mae'n gwneud perfformiadau fel artist unigol, gyda'r artist Mike Brookes fel Pearson/Brookes (1997-presennol), a chyda’r grŵp o berfformwyr hŷn Good News From The Future. Ar gyfer NTW, cyd-gyfarwyddodd The Persians (2010), Coriolan/us (2012) ac Iliad (2015). Fe yw awdur Theatre/Archaeology (2001); In Comes I: Performance, Memory and Landscape (2006); Site-specific Performance (2010); MIckery Theater: an imperfect archaeology (2011); a Marking Time: performance, archaeology and the city (2013). Mae'n Athro Emeritws mewn Astudiaethau Perfformio ym Mhrifysgol Aberystwyth.

 

Mae Mike Brookes yn artist, cyfarwyddwr a dylunydd arobryn, y mae ei waith bob amser wedi pontio cyfryngau. Cyd-sefydlodd y gydweithfa perfformio Pearson/Brookes ym 1997, gan ganolbwyntio ar waith perfformio rhyng-gyfryngol mewn lleoliadau, yn fwyaf diweddar yn creu cyfres o waith ar raddfa fawr ar y cyd â NTW. Dros y degawd diwethaf, mae ei waith wedi canolbwyntio ar gynhyrchu gwaith celf cyhoeddus penodol eu cyd-destun sy’n ymyriadol o fewn ei gydweithrediad hirdymor gyda'r artist Rosa Casado; mae eu gwaith gyda'i gilydd wedi cael ei gomisiynu'n eang a'i gyflwyno ar draws Ewrop, Asia, Awstralasia, De America, ac UDA. 

 

Gwybodaeth am Berfformiadau

 

STORM.1: NOTHING REMAINS THE SAME

Dyddiadau: 15-17 Chwefror 2018

Amser: 8pm

Lleoliad: Pafiliwn Bont, Pontrhydfendigaid, Ceredigion

Tocynnau: £10, £7.50 gostyngiadau a £5 rhagddangosiad (15 Chwefror)

 

STORM.2: THINGS COME APART

Dyddiadau: 21-24 Mawrth 2018

Amser: 8pm (a matinee 3pm ar 24 Mawrth)

Lleoliad: Eglwys y Tabernacl, canol dinas Caerdydd

Tocynnau: £10, £7.50 gostyngiadau a £5 rhagddangosiad (21 Mawrth)

 

Swyddfa Docynnau

Ar-lein:

nationaltheatrewales.org/cy/storm1

nationaltheatrewales.org/cy/storm2

Dros y ffôn: 029 2037 1689

 

 

 

 

National Theatre Wales gyda Junoon yn cyflwyno

SISTERS

Crëwyd gan Kully Thiarai, Sameera Iyengar ac artistiaid benywaidd eraill o'r diaspora De Asiaidd

Dyddiad: 20 Ebrill 2018

Amser: 8pm

Stiwdio Weston, Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

 

Sgwrs ar draws cyfandiroedd yw Sisters, am gyfoethogrwydd, cymhlethdod ac amrywiaeth bod yn fenyw de Asiaidd heddiw. Straeon wedi’u dwyn i gof a’u hanner cofio, wedi’u gwreiddio mewn gwrthrychau, a’u gadael ar drenau ac mewn lolfeydd meysydd awyr. Siwrneiau a sgyrsiau rhwng menywod yn India a Chymru.

 

Sisters is us at our best, our worst, our strongest, our weakest. Unadorned and visible, we just are.

 

Nod y gwaith ar y gweill hwn gan gast o fenywod yn unig, sy'n cael ei wneud gan artistiaid blaenllaw Prydeinig-Asiaidd ac o India, yw dangos sut beth yw bywyd fel menyw de Asiaidd heddiw, lle bynnag y mae hi'n byw; yr adleisiau a'r anghysondebau, y (diffyg) gwelededd a'r gymrodoriaeth, wedi’i adrodd mewn modd chwareus, gonest a llawn hiwmor.

 

Mae Sisters yn rhan o India Cymru, sef tymor pwysig o gydweithio artistig rhwng y ddwy wlad i nodi Blwyddyn Diwylliant y DU-India, ac fe'i cefnogir gan Gyngor Prydeinig Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru.

 

Mae’r Cyfarwyddwr Kully Thiarai wedi gweithio yn y celfyddydau perfformio ers sawl blwyddyn fel gwneuthurwr theatr, Cyfarwyddwr Artistig ac ymgynghorydd celfyddydau. Roedd ei gyrfa gynnar yn bennaf mewn ysgrifennu newydd gyda chwmnïau teithiol cenedlaethol fel Red Ladder Theatre Company a Major Road, wedi'u lleoli yn Swydd Efrog. Ers hynny, mae wedi arwain nifer o sefydliadau a chwmnïau, gan gynnwys fel Cyfarwyddwr Artistig Contact Theatre, Manceinion, Leicester Haymarket Theatre, Theatre Writing Partnership a Red Ladder Theatre Company; gan gomisiynu, cynhyrchu a chyfarwyddo gwaith yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae Kully yn Gyfarwyddwr Artistig a Phrif Swyddog Gweithredol National Theatre Wales ers mis Mai 2016.

 

Mae Sameera Iyengar yn gyd-sefydlydd Junoon, sefydliad sy'n canolbwyntio ar greu mynediad i'r theatr a'r celfyddydau. Mae hi hefyd ar hyn o bryd yn Gyfarwyddwr Cwrs SMART (Strategic Management in the Art of Theatre), cwrs adeiladu gallu a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer gwneuthurwyr theatr yn India, a gynigir dan nawdd India Theatre Forum (ITF). Fel aelod craidd o'r ITF tan 2014, roedd Sameera yn cymryd rhan mewn ymdrechion amrywiol i gryfhau'r amgylchedd theatr yn India. Cyn Junoon, fel Cyfarwyddwr Prosiectau yn Theatr Prithvi, roedd Sameera yn ymwneud â rhedeg Gwyliau Theatr Prithvi a rhaglen sioeau a gweithdai dros yr haf i blant. Mae hi wedi cyd-olygu Our Stage: The Pleasures and Perils of Theatre Practice in India Today (Tulika 2009). Ei thraethawd PhD oedd Performing Presence: feminism and theatre in India.

 

Nod Junoon yw ceisio gweu profiadau celfyddydol i ffabrig cymdeithas. Gan gydweithio'n agos ag artistiaid o’r theatr a meysydd celf cysylltiedig, maent yn ymdrechu i adeiladu byd yn llawn ysbryd y celfyddydau, byd lle mae chwilfrydedd, dychymyg, empathi, penderfyniad, dewrder a phosibilrwydd yn cael eu dathlu, eu meithrin a'u gwerthfawrogi. Mae Junoon yn ymwneud â chreu mynediad i'r theatr a'r celfyddydau. Dod â'r celfyddydau i mewn i leoedd ein bywydau bob dydd. Pontio'r bwlch rhwng y celfyddydau, artistiaid a chynulleidfaoedd. Maent yn gwneud hyn trwy amrywiaeth o brofiadau ac ymgysylltiadau celfyddydol a gynlluniwyd a'u curadu'n ofalus. Mae'r ymgysylltiadau yn cynnwys rhaglenni cyhoeddus am ddim yn ogystal â rhaglenni a gynlluniwyd ar gyfer cynulleidfaoedd penodol. Mae Junoon yn gweithio gydag un llygad ar y presennol ac un arall ar y dyfodol, gyda ffocws cryf ar rannu'r celfyddydau gyda phlant a phobl ifanc hefyd. junoontheatre.org

 

Y Cyngor Prydeinig yw sefydliad rhyngwladol y DU ar gyfer cyfleoedd addysgol a chysylltiadau diwylliannol. Maent yn creu cyfleoedd rhyngwladol i bobl y DU a gwledydd eraill ac maent yn meithrin ymddiriedaeth rhyngddynt ledled y byd. Maent yn gweithio mewn mwy na 100 o wledydd ac mae eu 8,000 o staff - gan gynnwys 2,000 o athrawon - yn gweithio gyda miloedd o weithwyr proffesiynol a gwneuthurwyr polisi a miliynau o bobl ifanc bob blwyddyn trwy addysgu Saesneg, rhannu'r celfyddydau a chyflwyno rhaglenni addysg a chymdeithas. Elusen y DU sy'n cael ei lywodraethu gan Siarter Frenhinol yw'r Cyngor Prydeinig. Mae cymorth grant craidd sy'n cael ei ariannu'n gyhoeddus yn darparu llai nag 20% o'u trosiant a oedd y llynedd yn £864m. Enillir gweddill ei refeniw o wasanaethau y mae cwsmeriaid o gwmpas y byd yn talu amdanynt, trwy gontractau addysg a datblygu ac o bartneriaethau â sefydliadau cyhoeddus a phreifat. Mae ei holl waith er budd ei ddiben elusennol ac yn cefnogi ffyniant a diogelwch i'r DU ac yn fyd-eang. wales.britishcouncil.org/en 

 

Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yw tîm rhyngwladol Cyngor Celfyddydau Cymru. Ei nod yw cynyddu gwerth cyfnewid diwylliannol rhyngwladol i Gymru trwy hwyluso a chefnogi cyfleoedd ar gyfer cydweithredu artistig rhyngwladol a datblygu'r farchnad. Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn cydweithio'n agos â Llywodraeth Cymru, y Cyngor Prydeinig a phartneriaid eraill yn y DU ac yn rhyngwladol.

 

 

National Theatre Wales & Quarantine yn cyflwyno

ENGLISH                              

gyda Chanolfan Mileniwm Cymru

Rhan o Ŵyl y Llais 2018

Mehefin 2018

Tŷ Dawns, Caerdydd

 

Siaredir Saesneg gan 1.75 biliwn o bobl ledled y byd - dyna un ym mhob pedwar. Mae llawer mwy o siaradwyr anfrodorol na siaradwyr Saesneg iaith gyntaf.

 

Beth sy'n digwydd i'ch ymdeimlad o’ch hunan pan fyddwch chi'n symud i rywle, ac nad ydych chi'n gwybod mewn gwirionedd sut i ddweud pwy ydych chi?

 

Dywedir erbyn diwedd y ganrif hon, byddwn wedi colli mwy na hanner ieithoedd y byd. Mae National Theatre Wales – sydd ei hun yn gweithredu mewn gwlad dwyieithog - yn cydweithio â Quarantine i greu cynhyrchiad newydd sy'n edrych ar syniadau sy'n ymwneud ag iaith, mudiad a hunaniaeth, syt yr ydym yn dysgu i siarad ac i wrando.

 

Ffurfiwyd Quarantine ym 1998 gan yr artistiaid Simon Banham, Richard Gregory a Renny O'Shea. Dros y 19 mlynedd ddiwethaf, mae'r cwmni sydd wedi'i leoli ym Manceinion wedi datblygu enw da rhyngwladol am eu gwaith arloesol wrth ail-lunio pwy sy'n cael ei weld a'i glywed mewn perfformiad, ac fe'i cydnabyddir yn eang fel un o brif gwmnïau theatr cyfoes y DU. Gan weithio gyda grŵp newidiol o gydweithredwyr, mae'r cwmni'n gwneud theatr a digwyddiadau cyhoeddus eraill a nodweddir gan eu hagosrwydd, eu bregusrwydd a greddf chwareus i roi bywyd bob dydd ochr yn ochr ag eiliadau o harddwch creadigol prin. Mae Quarantine yn gweithio gyda pherfformwyr rhyfeddol a chyda phobl nad ydynt erioed wedi gwneud unrhyw beth fel hyn o'r blaen - trydanwyr, athronwyr, teuluoedd, milwyr, cogyddion, plant, gwerthwyr blodau, cantorion opera a llawer o bobl eraill. qtine.com

 

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yw cartref celfyddydau perfformio’r wlad, wrth galon Bae Caerdydd. Un o atyniadau diwylliannol mwyaf poblogaidd y DU, mae’r Ganolfan yn rhoi platfform i greadigedd a doniau Cymreig, yn darparu rhaglen eang o adloniant, yn cydweithio â chwmnïau artistig rhynglwadol, ac yn cynnig cyfleoedd dysgu creadigol sy’n ceisio cynyddu hygyrchedd celf a diwylliant.

 

Wedi’i greu gan Ganolfan Mileniwm Cymru, mae Gŵyl y Llais Caerdydd yn ŵyl celfyddydol rhyngwladol sy’n dathlu’r llais yn ei lawer ffurf. Mae Gŵyl y Llais yn ymwneud â darganfod trwy gyfranogiad a throchiad – ffeindio lleisiau; do dag artistiaid a chynulleidfaoedd et eu gilydd I glywed a chael eu clywed. Mae’r ŵyl yn comisiynu gwaith newydd ac yn dod â chydweithrediadau unigryw, mewn cerddoriaeth gyfoes a chlasurol, opera, theatr, sgyrsiau a chelf weledol at eu gilydd.

 

 

GŴYL NHS70

Gorffennaf 2018

Lleoliadau ledled Gymru

 

Ar 5  Gorffennaf 1948, ganed un o'r syniadau mwyaf erioed i ddod o Gymru. Gweledigaeth AS Glynebwy a Gweinidog Iechyd y DU, Aneurin "Nye" Bevan, oedd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol - syniad chwyldroadol, a ffurfiwyd ynghyd â'r Wladwriaeth Les yn ystod cyfnod caledi yn dilyn y rhyfel ym Mhrydain, ac o dan yr egwyddor o gyd-gyfrifoldeb.

 

Bydd National Theatre Wales yn dathlu 70ain pen-blwydd y GIG ym mis Gorffennaf 2018 gyda gŵyl mis o hyd, wedi'i hysbrydoli gan rai o sylfaenwyr, staff a chleifion y sefydliad unigryw hwn. Bydd y deyrnged hon ledled Cymru i'r GIG yn cynnwys saith cynhyrchiad a digwyddiad aml-lwyfan, a wneir ac a berfformir yn fyw ar draws y wlad ac ar-lein:

 

Bydd cwmni theatr Oily Cart yn creu Splish Splash; cynhyrchiad aml-synhwyraidd, o dan y dŵr i bobl ifanc 3-19 oed, a berfformir mewn ysgolion ac ysbytai, ar daith. Bydd tair fersiwn: un ar gyfer y rheini sydd ag anableddau dysgu dwys a lluosog, un arall i'r rhai sydd ar y sbectrwm awtistiaeth, a thrydedd ar gyfer pobl sy'n fyddar ac yn ddall. Eu nod yw cyflwyno rhyfeddod dyfrllyd, lle hudol lle mae pob synnwyr wrth ei fodd. Bydd pyllau hydro-therapi yn cael eu trawsnewid gan oleuadau o dan y dŵr, cymylau swigod yn ymddangos oddi isod, llenni o chwistrell llawn arogl da, a cherddoriaeth fyw wedi'i chwarae ar bibellau sy’n arnofio, gyda sain y gellir ei deimlo llawn cymaint â'i glywed.

 

Yr awdur Tim Webb yw Cyfarwyddwr Artistig Oily Cart, a thros y 36 mlynedd diwethaf mae wedi ysgrifennu a chyfarwyddo dros wyth deg o sioeau ar gyfer y cwmni. Cyd-sefydlodd Webb y cwmni gyda'r Cyfarwyddwr Cerdd Max Reinhardt, sydd wedi ysgrifennu a threfnu’r gerddoriaeth ym mhob cynhyrchiad ac wedi perfformio mewn nifer o sioeau. Mae Reinhardt wedi cyd-gyfansoddi cerddoriaeth Splish Splash gyda'r offerynnwr taro George Panda, a fydd yn perfformio'n fyw ar set o bibellau wedi'u tiwnio, tebyg i farimba a adeiladwyd yn arbennig ac a fydd yn arnofio ar y dŵr. Bydd y dylunydd Jens Cole yn ymuno â'r tîm Oily Cart unwaith eto, wedi gweithio'n fwyaf diweddar gyda'r cwmni ar eu sioe enwog Kubla Khan.

 

Ers 1981 mae Oily Cart wedi bod yn cymryd ei gymysgedd unigryw o theatr i blant a phobl ifanc i ysgolion a lleoliadau ledled y DU. Gan herio diffiniadau a dderbynnir o theatr a chynulleidfa, maen nhw'n creu cynyrchiadau arloesol, amlsynhwyraidd a rhyngweithiol iawn ar gyfer plant ifanc iawn a phobl ifanc ag anableddau dysgu dwys a lluosog. Trwy drawsnewid amgylcheddau bob dydd yn 'rhyfeddodau' lliwgar, cyffyrddol, mae Oily Cart yn gwahodd ein cynulleidfa i ymuno â ni mewn byd dychymyg. Gan ddefnyddio pyllau hydrotherapi a thrampolinau, aromatherapi, taflunwyr fideo a phypedau ynghyd â llu o dechnegau amlsynhwyraidd, rydym yn creu theatr wreiddiol ac arbenigol iawn i'n cynulleidfaoedd ifanc.

 

Mi fydd Love Letters to the NHS yn gyfres o bump o sioeau unigol newydd wedi’u hysgrifennu gan bump awdur a’u perfformio mewn mannau cymunedol ledled Cymru. Bydd y pum monolog estynedig hyn yn llythyrau cariad angerddol at sefydliad y mae pob un ohonom wedi cael – neu y byddwn yn cael – perthynas gydag ef, ar ryw adeg yn ein bywydau.

 

Bydd National Theatre Wales yn ymuno â’r mudiad celfyddydau Migrations, y coreograffydd a’r dawnsiwr Ffrengig Julie Nioche a’r coreograffwyr Filiz Sizanli a Mustafa Kaplan o Dwrci, i greu Touch, darn dawns rhyngweithiol a chyffyrddol safle-benodol am agweddau therapiwtig dawns a lle cymdeithasol y corff. Wedi'i wneud a'i berfformio mewn cyfleuster meddygol yng ngogledd Cymru, bydd y darn yn cael ei wneud gyda dawnswyr lleol, proffesiynol a rhai nad ydynt yn broffesiynol.

 

Wedi’i sefydlu yn 2004, mae Migrations yn dod â chelfyddydau cyfoes rhyngwladol i Gymru tra'n datblygu cydweithrediadau, comisiynau a phartneriaethau arloesol yng Nghymru a thu hwnt. Er mwyn creu profiadau unigryw wedi'u gwreiddio yng Nghymru, maent yn cydweithio ag artistiaid heriol a dyfeisgar, cymunedau a grwpiau lleol, partneriaid cenedlaethol a rhyngwladol. Mae prosiectau Migrations ar bob lliw a llun, o gomisiynau safle-benodol ar raddfa fawr i gynhyrchu ffilmiau dawns gyda 100 o gyfranogwyr amatur a gosodiadau rhyngweithiol, gan ddefnyddio siopau gwag, tirweddau gwledig a phensaernïaeth drefol fel llwyfan.

 

Creodd Julie Nioche A.I.M.E. yn 2007 gyda thîm o ymchwilwyr-athrawon, arweinwyr cymunedol ac ymarferwyr gweithredol. Mae datganiad cenhadaeth y gymdeithas yn sôn am ei nod, sef creu gwaith coreograffig a datblygu celfyddyd dinasyddion, sy'n cynnwys rhannu a theithio dawns a'r wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r arfer hwn, yn enwedig arferion somatig yn y sector cymdeithasol-feddygol. Gan weld ffordd arall o ystyried lle i synhwyrau yn ein bywydau bob dydd, mae hi'n ymgorffori ei phrosiectau mewn gwahanol amgylcheddau, fel y gallant gymryd ffurfiau amrywiol a chael eu gweld gan gymaint o fathau o gynulleidfaoedd â phosib. Mae'n camu i ffwrdd o theatrau er mwyn addasu i wahanol fannau, gan gynhyrchu nifer o brosiectau ar safleoedd.

 

Mae’r coreograffwyr a chyd-sefydlwyr TALdans, Mustafa Kaplan a Filiz Sizanly yn archwilio’r hyn y gallai dau gorff, rhyngweithiol, dewr ei gynhyrchu fel mecanweithiau cymysg o fewn rhesymeg anstrwythuredig, tra'n gwneud darganfyddiadau corfforol gofalus. Maent wedi cynhyrchu nifer o weithiau sydd wedi teithio'n helaeth yn rhyngwladol ac yn rhannu hanes arbennig gyda Migrations gan iddynt lansio ei dymor cyntaf, a pherfformio eto mewn perfformiad safle-benodol ar gyfer y dirwedd gyda Simon Whitehead yn 2007.

 

Bydd Gruff Rhys yn ysgrifennu, recordio a rhyddhau cân newydd yn deyrnged i'r GIG ar ei ben-blwydd yn 70 oed. Cadwch lygad ar wefan National Theatre Wales am ragor o wybodaeth am ble a phryd i'w chlywed yn gyntaf.

 

Mae Gruff Rhys yn adnabyddus o gwmpas y byd am ei waith fel artist unigol yn ogystal ag yn ganwr a chyfansoddwr gyda Super Furry Animals a Neon Neon, ac am ei gydweithrediadau â Gorillaz, Mogwai, Dangermouse a Sparklehorse ymhlith eraill. Cafodd yr albwm ddiweddaraf gan Neon Neon, Praxis Makes Perfect, yn seiliedig ar fywyd y cyhoeddwr radical Eidalaidd Giangiacomo Feltrinelli, ei pherfformio fel gig ymdrochol, a gynhyrchwyd gan National Theatre Wales ac a deithiodd yn 2013. Yn 2014, rhyddhaodd Gruff ei brosiect amlgyfrwng arloesol American Interior - llyfr, app, ffilm ac albwm. Cyhoeddir American Interior gan Penguin ac fe gyrhaeddodd y rhestr hir ar gyfer Gwobr Llyfr Cyntaf y Guardian 2014 a'r rhestr fer ar gyfer Gwobr Gordon Burn 2014. Y flwyddyn honno, ysgrifennodd drac sain ffilm Andy Goddard Set Fire to the Stars. Yn fwy diweddar, ysgrifennodd Gruff gerddoriaeth a geiriau ar gyfer The Insatiable, Inflatable Candylion NTW, a pherfformio ynddo yng Nghaerdydd, adeg y Nadolig 2015.

 

Bydd Laughter is the Best Medicine yn noson o gomedi dan ofal yr actor a’r comedïwr Elis James, yn Theatr y Lyric yn ei dref enedigol, Caerfyrddin.

 

Mae Elis James, sy’n enedig o Gaerfyrddin, wedi bod yn perfformio yn broffesiynol yn y byd comedi ers dros ddegawd. Yn ogystal a bod yn ddigrifwr profiadol, mae Elis yn ymddangos ar hyn o bryd gyda Josh Widdicombe yn y comedi sefyllfa poblogaidd Josh. Mae e hefyd wedi serene yn ei gyfres ei hun ar BBC2 gyda Miles Jupp (Jupp and James) yn ogystal a sawl ymddangosiad ar Mock the Week, 8 Out of 10 Cats a Dave’s One Night Stand. Elis yw cyd-gyflwynydd yr Elis James and John Robins Show ar brynhawn dydd Sadwrn ar Radio X, ac fe gyflwynodd Elis in Euroland ar gyfer BBC Radio Wales yn 2016.

 

Yn dilyn prosiect gwrando National Theatre Wales, lle yr oeddent yn casglu straeon am brofiadau pobl gyda'r GIG yng Nghymru, bydd un o'r saith digwyddiad yn brofiad cyfranogol byw fydd yn adlewyrchu ehangder y profiadau a’r straeon o bob cwr o’r wlad. Mi fydd y digwyddiad yma yn defnyddio adrodd storïau digidol, sain a cherddoriaeth, ac yn dathlu'r storïau dynol a roddodd y galon i mewn i'n Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Dydy hi ddim yn rhy hwyr i anfon eich straeon am eich profiadau (fel claf, perthynas neu aelod o staff) o’r GIG yng Nghymru. Cysylltwch â ni...

trwy ymweld â nationaltheatrewales.org/cy/nhs70 a llenwi ffurflen ar-lein
drwy'r post i National Theatre Wales, 30 Arcêd y Castell, Caerdydd CF10 1BW
ar Facebook ar facebook.com/nationaltheatrewales, neu
gan adael neges i’r cwmni ar y llwyfan cyfryngau cymdeithasol o’ch dewis gan ddefnyddio'r hashtag #MyNHS70

 

Ac yn olaf, bydd NTW yn comisiynu artist gweledol i wneud gwaith newydd sbon a ysbrydolir gan swm y data a ddefnyddir gan GIG Cymru. Gallai'r gwaith hwn eistedd mewn amgueddfa, ar-lein, lle a ddarganfyddir, safle ysbyty neu rywle na ddychmygwyd eto. Mae rhagor o wybodaeth am y cyfle hwn i'w weld yn nationaltheatrewales.org/cy/nhs70-galwad-am-artistiaid.

 

 

National Theatre Wales yn cyflwyno

THE TIDE WHISPERER

Ysgrifennwyd gan Louise Wallwein

Cyfarwyddwyd gan Kully Thiarai

Cynlluniwyd gan Camilla Clark

Medi 2018

Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro

 

Profiad ymdrochol wedi’i ysgrifennu gan y bardd a dramodydd Louise Wallwein, mi fydd The Tide Whisperer yn mynd i'r afael â’r ffenomen byd-eang o ddadleoli a symudiadau torfol. Mae niferoedd uwch nag erioed yn symud ar draws y byd. Sut beth yw gadael eich cartref, i fyw gyda'r ansicrwydd efallai na fyddwch byth yn dod o hyd i un arall?

 

The Tide Whisperer is full of stories, forever a nomad, having travelled the oceans and been carried by the tide to fresh new shores.

On the shores of Tenby, the audience gathers. The tide is turning fast and a storm is coming. The future feels uncertain – humanity is on the move and seeking refuge. Will we be met by kindness or rejection; offered sanctuary or forced to survive the perilous, treacherous sea?

 

Bydd cynulleidfa The Tide Whisperer yn archwilio arfordir Sir Benfro mewn cwch, mewn cynhyrchiad wedi’i greu gan dîm creadigol blaenllaw o Gymru, gan gynnwys y cyfansoddwr arobryn John Hardy, y dylunydd sain Mike Beer a'r dylunydd theatr Camilla Clark, a fagwyd yn yr ardal.

 

Yn fardd, dramodydd a pherfformiwr enwog ac arobryn o Fanceinion, mae Louise Wallwein wedi creu enw da fel artist ffrwydrol sy'n tanio dychymyg cynulleidfaoedd. Cafodd Louise ei magu mewn 13 o gartrefi plant ac ysgrifennodd ei drama gyntaf yn 17 oed. Datblygodd ei gyrfa ym 1998 pan berfformiodd sioe un fenyw arobryn ar adain awyren Shackleton yr Ail Ryfel Byd, ac mae ei phrofiadau amrywiol fel hyrwyddwr clwb, glanhawr a dawnsiwr yn yr Hacienda ac ymgyrchydd ar gyfer sefydliadau fel Anti-Clause 28 ac ymgyrch amddiffyn Viraj Mendis heb os wedi ei ffurfio. Darlledwyd ei dramâu gan y BBC, ac fe’u perfformiwyd ar lwyfannau Tŷ Opera Sydney, y Royal Exchange a Contact Manchester. Mae Glue, ei sioe un-fenyw arobryn ar daith ar hyn o bryd. Mae Louise o dan gomisiwn gyda BBC Radio 4, ac mae'n un o 17 o Feirdd Preswyl Hull.

 

 

Yn ogystal â Mike Pearson a Mike Brookes, bydd y cynhyrchydd gweithredol drama deledu Bethan Jones a’r artist gosodiadau digidol Shanaz Gulzar hefyd yn dod yn Artistiaid Cyswllt ar gyfer National Theatre Wales. Mi fydd Bethan yn helpu i ddatblygu prosiectau ysgrifennu a chyfleoedd darlledu newydd, tra bod Shanaz yn ffocysu ar brosiectau digidol.

 

Ar ôl hyfforddi yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, gweithiodd Bethan Jones fel actor yn y theatr ac ar deledu, gan droi at gyfarwyddo theatr yn y pen draw. Fel Cyfarwyddwr Artistig cyntaf Dalier Sylw, a ddatblygodd yn Script Cymru, datblygodd a chyfarwyddodd nifer o gynyrchiadau a chydweithiodd â Theatr Clwyd, Paines Plough, Traverse Theatre a Soho Theatre. Arweiniodd cyfarwyddo theatr i gyfarwyddo drama deledu ar gyfer BBC Cymru ac S4C, ac ymunodd Bethan â BBC Cymru yn 2002 fel Cynhyrchydd yn gyfrifol am allbwn drama lleol. O 2005, fel Cynhyrchydd Gweithredol yn Adran Ddrama BBC Cymru, bu Bethan yn gweithio ar nifer o ddramâu teledu arobryn, gan gynnwys Merlin, Sherlock, A Poet in New York, The Long Walk to Finchley, Room at The Top, Hamlet, War and Peace ac yn fwyaf diweddar  Aberfan: The Green Hollow. Gadawodd Bethan BBC Cymru ym mis Mai 2017 ac ymunodd â CUBA Pictures, lle mae hi'n datblygu drama rwydwaith newydd.

 

Mae Shanaz Gulzar yn fwyaf adnabyddus am greu gwaith ar draws sawl disgyblaeth i greu ymyriadau arloesol a heriol. Mae hi’n gweithio fel artist gosodiadau digidol a dylunydd llwyfan, a hefyd yn gweithio fel cynhyrchydd ar gyfer prosiectu arbennig. Mae ei gwaith yn archwilio rhyngweithio rhwng technoleg newydd, ffilm, thetr, lle a hunaniath. Mae ganddi lais celfyddydol clir ac amlwg gyda gwelediad am greu gynhyrchu celf gyfoes, uchelgeisiol sydd yn hygyrch i gynulleidfaoedd y celfyddydau hen a newydd. Mae ei gwaith diweddar yn cynnwys Made in India (Tamasha Theatre), Mother Tongues from Farther Lands (yn Alchemy Festival, The Southbank), Calderland (509 Arts yn The Piece Hall, Halifax) a HOME1947 gyda’r gwneuthurwr ffilm arobryn Sharmeen ObaId Chinoy ar gyfer Gŵyl Ryngwladol Manceinion.

 

 

Nodiadau i olygyddion:

 

Mae delweddau lliw, cydraniad uchel ar gael i’r cyfryngau trwy gais.

 

Dilynwch dymor 2018 National Theatre Wales ar Twitter:

#NTW2018

@ntwtweets

 

Mae National Theatre Wales wedi bod yn gwneud cynyrchiadau Saesneg mewn lleoliadau ledled Cymru, y DU, yn rhyngwladol ac ar-lein ers mis Mawrth 2010. Mae’n gweithredu o leoliad bach yng nghanol dinas Caerdydd, ond mae’n gweithio ar draws y wlad a thu hwnt, gan ddefnyddio tirlun cyfoethog ac amrywiol Cymru, ei threfi, ei dinasoedd a’i phentrefi, ei straeon anhygoel a’i thalent gyfoethog yn ysbrydoliaeth. Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cefnogi National Theatre Wales.

 

nationaltheatrewales.org 

 

“If you’re looking for something completely different, National Theatre Wales can be guaranteed to deliver it.” The Guardian

 

National Theatre Wales presents:

Tymor 2018 NTW

Mi fydd tymor 2018 National Theatre Wales yn gyfres o waith, wedi’u perfformio ledled Cymru ar arlein, ar thema Pobl a Llefydd. Dyma fydd rhaglen lawn gyntaf y Cyfarwyddwr Artistig Kully Thiarai i’r cwmni.

Cliciwch ar y linciau isod i ddarganfod mwy am bod cynhyrchiad. Meddai Kully: “Rydym yn gwahodd cynulleidfaoedd i ymuno â ni mewn lleoliadau ar draws Cymru a threulio ennyd yn cerdded yn esgidiau pobl eraill, boed yn fenywod o Dde Asia neu'n fudwyr o bob cwr o'r byd, staff neu gleifion y GIG o’r gorffennol a'r presennol.

"Bydd y cynyrchiadau hyn yn arbrofol, yn wleidyddol, yn amrywiol ac yn bryfoclyd. Bydd pob un ohonynt yn archwilio'r cyflwr dynol, pa effaith y mae lleoedd yn ei chael ar ein hunaniaeth, a'n hargraffiadau o hunaniaethau eraill. Ymunwch â ni y flwyddyn nesaf ar gyfer y tymor newydd cyffrous hwn o waith, a gweld Cymru, y byd a'i bobl trwy lygaid ffres."

Wedi ein hysbrydoli gan y thema o Bobl a Llefydd, rydym wedi comisiynu cyfres o bortreadau gan y ffotograffydd Dan Green i ddarlunio’r tymor. Mae manylion pwy ‘di pwy a lle ar waelod tudalen pob sioe.

Mae ein tymor 2018 yn cynnwys:
Storm.1: Nothing Remains the Same
 
Delwedd: Kully Thiarai, Cyfarwyddwr Artistig National Theatre Wales, yn Ninbych-y-pysgod
Credyd: Dan Green / National Theatre Wales

Press Night:

20 March 2018

Follow Tymor 2018 NTW on Twitter:

#NTW2018

Media Officer

Catrin Rogers

+ 44(0)29 2035 3070

catrinrogers@nationaltheatrewales.org

National Theatre Wales
30 Castle Arcade,
Cardiff/CF10 1BW