Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

 • A
 • A
 • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

NHS70: Galwad am Artistiaid

 

Mae National Theatre Wales yn dymuno comisiynu artist gweledol i greu gwaith newydd uchelgeisiol mewn ymateb i ben-blwydd y GIG yn 70, gan ddefnyddio'r data a'r ystadegau anhygoel sy'n ymwneud â GIG Cymru.

Delwedd: Helen Thomas, Pennaeth Gwybodaeth GIG Cymru, yn ystafell weinydd adeilad Gwybodaeth GIG, Caerdydd

Credyd: Dan Green / National Theatre Wales

Briff

Mae National Theatre Wales (NTW) yn dathlu 70 mlynedd o'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) ym mis Gorffennaf 2018. Ar gyfer NHS70 rydym yn comisiynu a chreu saith darn unigryw o waith fydd yn cael eu cynnal ledled Cymru, gyda phob un dan arweiniad ffurf benodol ar gelfyddyd.  Fel rhan o'r llythyr caru hwn at y GIG (a grëwyd gan Aneurin Bevan, yr AS ar gyfer Glynebwy a'i ysbrydoli gan Gymdeithas Cymorth Meddygol y Glowyr yn Nhredegar) rydym yn dymuno comisiynu artist gweledol i wneud gwaith newydd.

GIG Cymru yw'r cyflogwr mwyaf yng Nghymru ac mae maint a chymhlethdod y sefydliad yn eithriadol. Mae rhifau mawr yn gysylltiedig â'r GIG; llawer o ddata sy'n datgelu system gymhleth sy'n anodd ei dychmygu.

O'r gwaed a ddefnyddir mewn diwrnod i'r nifer o welyau a ddefnyddir ar unrhyw adeg, o ystadegau genedigaethau a marwolaethau hyd at amserau aros a nifer y llawdriniaethau neu'r ieithoedd a siaredir. Mae'r data'n adrodd stori am system a phroses sydd efallai'n system mor gymhleth â'n cyrff ni ein hunain. Wedi'n hysbrydoli gan y system hon a'r data hwn, mae gennym ddiddordeb mewn gweithio gydag artist a all ddod â maint, cymhlethdod, dealltwriaeth ac egni'r GIG yng Nghymru i'r cyhoedd mewn modd hygyrch ac ysbrydoledig.

Gallai'r gwaith eistedd mewn amgueddfa, ar-lein, lle a ddarganfuwyd, safle ysbyty neu rywle nad ydym eto wedi'i ddychmygu. Gallai fod yn ymdrochol, yn ddigidol, rhywbeth i edrych arno neu rywbeth i'w ddarganfod/cerdded drwyddo. Rydyn ni am i'r data siarad â ni mewn ffordd ddiddorol a deinamig sy'n drawiadol ac yn deimladwy.

Sut i Wneud Cais

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch:

 • Cynnig byr yn amlinellu'ch syniad (dim mwy na 2 dudalen A4)

 • CV Artist (dim mwy na 2 dudalen A4)

 • Deunydd cefnogi gweledol ac enghreifftiau o waith blaenorol (hyd at 5 delwedd) Dylid arbed delweddau digidol fel ffeiliau jpg ar 300dpi (ni ddylai'r ffeiliau unigol fod yn  fwy na 2mb yr un). Ar gyfer delweddau clywedol/symudol, rhowch linc i Vimeo, Youtube, gwefan ac ati ynghyd â chyfrineiriau perthnasol

 • Lincs i wefannau (hyd at 3 gwefan) sy'n cynnwys enghreifftiau o'ch gwaith

mewn ebost, i: work@nationaltheatrewales.org os gwelwch yn dda.

 

Noder y bydd angen i chi ddangos tystiolaeth o un comisiwn proffesiynol blaenorol o leiaf er mwyn i ni ystyried eich cais. Bydd National Theatre Wales yn ymrwymo hyd at £40k tuag at y prosiect, gan gynnwys ffi comisiwn o £6,000 costau cynhyrchu a gosod. Bydd NTW hefyd yn talu am deithio a llety os oes angen. Mi fydd y panel detholiad yn cynnwys Bedwyr Williams, Karen Mackinnon (Artes Mundi) a Kully Thiarai (National Theatre Wales). Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais 10am ar ddydd Gwener 1 Rhagfyr 2017. Bydd y gwaith yn cael ei gwblhau erbyn Gorffennaf 2018. Yn ddelfrydol, dylai'r unigolyn sy'n cyflwyno'r syniad neu o leiaf un cynrychiolydd o'r grŵp, os yw'n cael ei gyflwyno fel cywaith, fod ar gael ar gyfer cyfweliad yng Nghaerdydd ddydd Gwener 15 Rhagfyr 2017. Fel arall, rhaid i'r unigolyn neu'r cynrychiolydd fod ar gael ac yn barod ar gyfer cyfweliad fideo ar-lein ar y diwrnod hwn.

Canllawiau

 • Trwy gyflwyno syniad i National Theatre Wales, rydych chi'n ymrwymo i gynhyrchu'r gwaith hwn gyda ni os cewch eich dewis.

 • Bydd National Theatre Wales yn trefnu mynediad i ddata GIG Cymru drwy'r comisiynydd data a bydd hyn yn ddarostyngedig i brotocolau data perthnasol.

 • Bydd y prosiect terfynol a ddewisir yn cael ei gynhyrchu yn syth ar ôl i'r enillydd gael ei gyhoeddi. Ein nod yw cyflwyno'r prosiect hwn ym mis Gorffennaf 2018.

 • Rhaid cyflwyno'r cyflwyniadau yn Gymraeg neu yn Saesneg.

 • Gall fod yr ymgeiswyr yn byw yn unrhyw le yn y DU, ond dylent allu teithio i Gymru sawl gwaith trwy gydol y cylch cynhyrchu a rhaid iddynt fod yn hyfedr yn y Gymraeg neu'r Saesneg.

 • Rhaid i'r prosiectau fod yn waith i chi yn unig. Rhaid i unrhyw weithiau creadigol eraill, gan gynnwys y rhai sydd heb hawlfraint gyfreithiol, y cyfeirir atynt neu a ddyfynnir yn eich cyflwyniad ddwyn credyd clir.