Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Cenedl Cymru yw ein llwyfan:

o fforestydd i draethau, o awyrendai i drefi ôl-ddiwydiannol, o neuaddau pentref i glybiau nos.

Rydym yn dwyn ynghyd beirdd sy’n adrodd straeon, gweledyddion gweledol a dyfeiswyr syniadau. Cydweithiwn gydag artistiaid, cynulleidfaoedd, cymunedau a chwmnïau i greu theatr Saesneg wedi’i gwreiddio yng Nghymru ag elfen ryngwladol.

Cewch hyd i ni o gwmpas y gornel, ar draws y mynydd ac yn eich gardd gefn ddigidol.

Mae National Theatre Wales wedi bod yn creu cynyrchiadau Saesneg eu hiaith mewn lleoliadau ledled Cymru, y DU, yn rhyngwladol ac ar-lein ers Mawrth 2010.

Rydym yn gweithio o leoliad bach yng nghanol dinas Caerdydd, ond rydym yn gweithio dros y wlad i gyd, a thu hwnt, gan ddefnyddio tirwedd gyfoethog ac amrywiol Cymru, ei threfi a’i phentrefi, ei straeon anhygoel a’i gwledd o dalent yn ysbrydoliaeth i ni.

Mae ein cynulleidfaoedd wedi ein dilyn ni a Michael Sheen fel disgyblion o gwmpas ei dref enedigol, Port Talbot, i wylio The Passion. Bu rhai yn partïa gyda Neon Neon (Gruff Rhys & Boom Bip) yng Nghaerdydd, gan ddysgu am stori anhygoel y cyhoeddwr o Eidalwr Giangiacomo Feltrinelli, yn Praxis Makes Perfect. Dringodd gannoedd is-fryniau’r Wyddfa i glywed cerddi gan fardd cenedlaethol Cymru, Gillian Clarke a gweld y casgliadau defaid blynyddol yn uniongyrchol. Gwisgoedd eraill eu welis i brofi Mametz, a ysgrifennwyd gan y bardd Owen Sheers a’i lwyfannu ar dir fferm ger Brynbuga, gan gynnig golwg iasol ar fywyd a marwolaeth mewn ffos yn yr Ail Ryfel Byd. A daeth rhai i ymuno â ni ar-lein yn eu pyjamas ar gyfer The Radicalisation of Bradley Manning arobryn Tim Price, a dysgu am fachgen o Sir Benfro ddaeth yn un o ffigurau gwleidyddol mwyaf dylanwadol ac ymrannol y byd, wrth sgwrsio ag aelodau eraill y gynulleidfa ledled y byd.

Dyma rai yn unig o’r bron i 40 o gynyrchiadau yr ydym wedi’u llwyfannu ar drenau, caeau hyfforddi milwyr, traethau a mynyddoedd, mewn warysau, clybiau nos, pebyll, neuaddau pentref, ysgolion, awyrendai a llyfrgelloedd, ar draws trefi fel Abermaw, Talacharn ac Aberystwyth, ac mewn dinasoedd o Abertawe i Tokyo.

Rydym yn gweithio nid yn unig gydag artistiaid, awduron, cerddorion, dawnswyr, perfformwyr a chwmnïau byd-enwog, ond hefyd gyda chorau, beirdd, ceiswyr lloches a ffoaduriaid, bugeiliaid, grwpiau drama amatur – ac, wrth galon ein holl waith, gyda chymunedau.

Un elfen yn unig yw’r cynyrchiadau yr ydym yn eu gwneud. Sgroliwch i lawr i ddarllen rhagor am ein gwaith a sut y gallech gymryd rhan - fel artist, awdur, aelod angerddol o’ch cymuned eich hun, rhan o’n tîm neu fel aelod o’r gynulleidfa....

Mae ein hymrwymiad i Gymru yn ymestyn y tu hwn i’w lleoliadau, ei chymunedau a’i thalent, at ei dyfodol. Mae pob penderfyniad a wnawn, boed yn rhaglennu, cynhyrchu, cyfathrebu neu weinyddu, yn destun prawf cynaliadwyedd trylwyr.

Rydym yn gweithio yn bennaf allan o swyddfa fach yng Nghaerdydd, felly mae’n gymharol hawdd rheoli ein heffaith o ddydd i ddydd; caiff ein staff eu hannog i feicio neu gerdded i’r gwaith, rydym yn defnyddio cludiant cyhoeddus fel blaenoriaeth wrth deithio o gwmpas y wlad, ac rydym yn cynllunio pob taith pan fydd rhaid i ni ddefnyddio cerbydau yn ofalus i leiafu ein heffaith. Rydym yn ailgylchu ac yn ailddefnyddio cymaint o ddeunydd â phosibl, ac yn defnyddio cynnyrch glanhau sy’n amgylcheddol briodol yn unig.

Yn y cyfamser, rydym yn archwilio ffyrdd i wella ein heffaith ar yr amgylchedd o safbwynt ein cynyrchiadau. Er enghraifft, mae defnydd setiau a chyfarpar yn y dyfodol yn sail i’n penderfyniadau wrth gynllunio cynhyrchiad. Nid ydym yn berchen ar gyfarpar nac adnoddau ein hunain, ond yn rhannu asedau gyda chwmnïau ac artistiaid eraill. Yn 2014, roeddem yn gallu dod o hyd i ddefnydd newydd ar gyfer 90% o’r deunyddiau o’n sioeau; dechrau da, ond y nod yw cyrraedd 100%.

Yn gryno mae gennym dri ymadrodd allweddol yr ydym yn eu defnyddio wrth gynllunio a gweithredu ein gwaith:

Cynllunio’n fwy gofalus

Rhannu’n fwy aml

Siarad â mwy o bobl

Os oes gennych unrhyw adborth neu syniadau ar sut y gallwn ni, ein hartistiaid a’n cynulleidfaoedd weithio gyda’n gilydd i fod yn fwy cyfrifol yn amgylcheddol, cysylltwch â David Evans, Pennaeth Cynhyrchu, yn davidevans@nationaltheatrewales.org.

Mae gan National Theatre Wales agwedd ryngwladol ac mae’n cydweithredu ag amrywiaeth eang o artistiaid a chwmnïau ledled y byd. Rydym hefyd yn adlewyrchu’r llu o ddiwylliannau ac ieithoedd sydd yng Nghymru gyfoes.

Cyflwyniad cyflym i National Theatre Wales

Ni yw:

Theatr genedlaethol Saesneg ei hiaith Cymru, a theatr genedlaethol ieuengaf y DU

Nid ydym wedi’n lleoli mewn adeilad (rydym yn creu gwaith ar draws Cymru a thu hwnt...)

Rydym yn creu gwaith:

Sy’n arloesol yn ddigidol, yn cynnwys ffrydio byw a gemau, ochr yn ochr â chymuned ar-lein o fwy na 5,700 o aelodau

Gydag artistiaid a chwmnïau sy’n enwog yn rhyngwladol (e.e. Michael Sheen, Gruff Rhys, Frantic Assembly)

A bob amser gyda chymunedau - nid ar eu cyfer yn unig (yn enwedig drwy TEAM, ein rhwydwaith o 600 o unigolion sy’n angerddol dros y celfyddydau)

Mae enghreifftiau o’n Gwaith Rhyngwladol yn cynnwys:

Praxis Makes Perfect – cydweithrediad gyda Gruff Rhys/Neon Neon, stori wyllt am gomiwnyddiaeth a chynllwyn yn yr 20fed ganrif wedi’i lleoli mewn theatr-warws-gig, a wahoddwyd i ŵyl Foreign Affairs Berlin yng Nghlwb Nos Berghain.

The Opportunity of Efficiency - drama newydd sbon yn ymateb i’r argyfwng pŵer niwclear yn Siapan, a gomisiynwyd gan NTW gan y New National Theatre yn Tokyo, wedi’i hysgrifennu gan y dramodydd Cymreig Alan Harris a’i gyfarwyddo gan John E McGrath, gyda’i pherfformiad cyntaf ar ffurf cyfieithiad Siapanaeg yn Tokyo. Ochr yn ochr â’r cynhyrchiad, daeth NTW â’i raglen unigryw o drafodaethau a chyfnod preswyl i artistiaid i Siapan.

WalesLab – mae rhaglen datblygu artistiaid pwysig NTW wedi gweithio gydag artistiaid o Korea, Awstralia, Siapan ac Ewrop, gan gefnogi eu gwaith yn nhirlun Cymru a’u cyflwyno i bartneriaethau cydweithio newydd.

Outdoors and Branches: The Nature of Crisis - NTW oedd y cwmni cyntaf yn y DU i gomisiynu gwaith newydd gan ddau o brif gwmnïau Berlin - Rimini Protokoll a Constanza Macras/DorkyPark. Creodd y ddau gwmni ddarnau newydd sbon yng Nghymru, cyn mynd ymlaen i’w datblygu mewn lleoliadau rhyngwladol eraill.

Rydym yn awyddus i weithio gyda phartneriaid i ymestyn ein cyrhaeddiad rhyngwladol yn yr holl feysydd hyn – teithio ein gwaith, ymgymryd â chomisiynau newydd, datblygu artistiaid a chomisiynu cwmnïau rhyngwladol.

Rydym hefyd yn teithio ar draws y byd, gan rannu modelau gyda chwmnïau ac asiantaethau eraill sydd â diddordeb, fel ni, mewn theatr sy’n gweithio mewn ffyrdd newydd gydag artistiaid, lleoedd a phobl.

Os oes gennych ddiddordeb yn NTW a’i waith, byddem yn mwynhau clywed gennych. Cysylltwch â:

>Lisa Maguire, Cynhyrchydd Gweithredol
+44 (0)29 2035 3072
+44 (0) 78 5547 0697
lisamaguire@nationaltheatrewales.org

Mae National Theatre Wales yn gweithio gydag artistiaid ar bob cam o’u datblygiad, gan amrywio o wneuthurwyr theatr o fri rhyngwladol i unigolion sy’n cychwyn ar eu teithiau artistig.

Mae amrywiaeth o wahanol ffyrdd i chi ymgysylltu â’r cwmni, ac mae gennym ddiddordeb bob amser mewn clywed am eich syniadau. Yn gyffredinol, rydym yn gweithio gydag artistiaid o Gymru neu sy’n gweithio yng Nghymru, neu artistiaid sy’n ymddiddori yng Nghymru a’n ffordd ni o weithio. Dyma rai o’r cyfleoedd ar gyfer artistiaid:

Trwy'r flwyddyn:

Ar adegau penodol o’r flwyddyn:

Helo, Mawgaine Tarrant-Cornish ydw i
Fy yw'r Cynorthwy-ydd Gweithredol

Cefais fy magu yng Nghaerdydd, ac astudio Drama a Theatr yn Aberystwyth brydferth ac MA mewn Arfer Theatr Uwch yn y Central School of Speech and Drama, Llundain. Wedi graddio yn 2012 des yn ôl i Gaerdydd gyda chynllun i frysio’n ôl i Lundain ond syrthiais mewn cariad â NTW fel Egin Gyfarwyddwr ar Praxis Makes Perfect.

Gyda NTW, rwy’n edrych ymlaen at fynd i leoedd yng Nghymru nad ydw i wedi’u harchwilio eto, cwrdd â mwy o bobl greadigol, ysbrydoledig a chanfod ffyrdd newydd cyffrous o greu gwaith. Mae’n wych cael bod yn rhan o gwmni sy’n parhau i ofyn beth y gall theatr fod.

Helo, fy enw i ydy Derry Newman
YR WYF YN AELOD O’R BWRDD

Derry oedd Rheolwr Gyfarwyddwr Sony UK a phennaeth gweithrediadau Sony Europe. Tan 2012 ef oedd Prif Weithredwr Solarcentury, prif gwmni pŵer solar y DU, gyda’r cwmni yn ennill Gwobr y Frenhines am fenter/arloesedd yn 2011. 

Ar ôl ymddeol o waith llawn amser daeth yn Ymddiriedolwr ar SolarAid ac yn Gadeirydd Anweithredol SunnyMoney, menter gymdeithasol gyda’r nod o leihau tlodi a dileu’r llusern cerosin o Affrica is-Sahara drwy ddefnyddio llusernau solar bach, fforddiadwy, dibynadwy a diogel. Mae hefyd yn aelod o Fwrdd Impact DTG, cwmni dysgu arbrofol arweiniol sy’n canolbwyntio ar ddatblygu arweinyddiaeth gorfforaethol. Mae’n siarad yn achlysurol yn Athrofa Arweinyddiaeth Cynaliadwyedd Prifysgol Caergrawnt.

Ganed Derry ym Mhort Talbot. Astudiodd yn wreiddiol ym Mhrifysgol Southampton am yrfa mewn telegyfathrebu byd-eang ac yn ddiweddarach gyda’r Brifysgol Agored. Mae’n byw yn swydd Hampshire ac mae’n dod yn aml i Sir Benfro, lle mae’n adnewyddu tŷ. Mae’n briod â Catrin, ac mae ganddo ddau blentyn sydd bellach yn oedolion, a chi mawr.

Dyma ein Cynllun Iaith Gymraeg, a'i gymeradwywyd gan Gomisiynydd y Gymraeg ar 07/07/2014.
 
Gallwch weld y Cynllun Iaith Gymraeg yma
Mae ein Safonau Iaith Gymraeg ar gael isod.

 

 
 

Castio

Nid yw galwadau castio i actorion yn cael eu gosod ar y dudalen hon, ond maent ar gael yn y Grŵp Actorion ar ein Cymuned ar-lein.

Er mwyn cael y newyddion diweddaraf am brosiectau a chyfleoedd cyfredol, ymunwch â Chymuned National Theatre Wales.

Cyfleoedd 

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn egnïol a llawn cymhelliant ar gyfer y swydd wag a ganlyn.

 

Cydymaith Castio

 

Bydd y Cydymaith Castio yn gweithio’n agos â phob un o Gyfarwyddwyr Llawrydd pob cynhyrchiad National Theatre Wales (NTW) a gyda Chyfarwyddwr Artistig  NTW er mwyn recriwtio’r actorion mwyaf addas a dawnus ar gyfer pob prosiect. Byddant yn datblygu adnabyddiaeth drylwyr a gwerthfawr o actorion a aned, sy’n byw ynteu wedi eu hyfforddi’n broffesiynol yng Nghymru ac yn rheoli perthynas y Cwmni â’r actorion rheini a’u cynrychiolwyr.

 

Bydd y Cydymaith Castio yn cyfrannu at ac yn gwireddu polisi a strategaeth castio ac â rhan weithredol ac arwyddocaol wrth sicrhau bod y cwmni yn cyflawni ei amcanion o rhan darparu cyfle cyfartal i berfformwyr, yn cynrychioli cymunedau a’r nodweddion a ddiogelir ar lwyfannau NTW. Byddant yn gweld ystod eang o weithiau newydd led-led Cymru a thu hwnt a dylent fod a rhan bwysig o ran y sgwrs greadigol o fewn NTW.

 

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn danbaid o blaid creu theatr rhyfeddol ac yn credu’n gryf mewn gwireddu cyfleoedd cyfartal o fewn y celfyddydau.

 

Cyflog: £27,500 y flwyddyn.

Cyfnod: Tymor Sefydlog (2 mlynedd), Amser Llawn.

 

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Gymraeg neud yn Saesneg.

 

 

Dyddiad cau: dydd Iau 14 Rhagfyr, 1pm

Cyfweliadau: yr wythnos yn dechrau 8fed o Ionawr 2018, Caerdydd

Galwch heibio am baned o de a phicau ar y maen cartref?

Swyddfa Docynnau
029 2037 1689
boxoffice@nationaltheatrewales.org

Swyddfa

National Theatre Wales

30 Castle Arcade
Cardiff/CF10 1BW

Am gysylltu â ni ag ymholiad cyffredinol?

info@nationaltheatrewales.org
@ntwtweets
+44 (0)29 2035 3070

Byddwch y cyntaf i glywed am y cyfleodd, prosiectau neu alwadau castio?

Mae Cymuned Ar-lein National Theatre Wales yn ofod lle y gall pobl sy’n frwd dros y theatr ddod ynghyd i drafod, dadlau a chydweithio. Ymunwch â mae’n gymuned o dros 5000 o aelodau sy’n rhannu cyfleoedd ac yn llunio dyfodol y theatr yng Nghymru a thu hwnt.

TEAM

Ble bynnag y byddwn ni’n mynd, rydym yn cydweithredu â rhwydwaith cynyddol o aelodau TEAM ac yn eu cefnogi.

Dyma’r boblo sy’n chwarae rhan ym mhopeth rydym yn ei wneud.

Nhw yw ein harweinwyr yn eu cymunedau nhw: maent yn creu, yn ysbrydoli, yn perfformio, yn dysgu, yn ysgrifennu, yn trefnu, yn rheoli prosiectau, yn rhoi adborth ac yn gwneud penderfyniadau gyda ni ar ddyfodol National Theatre Wales.

#ntwTEAM

Join TEAM 

Artistiaid Cyswllt

ARTISTIAID CYSWLLT

National Theatre Wales are thrilled to be working with four Associate Artists:

Theatre-makers Mike Pearson & Mike Brookes will begin their work on The Storm Cycle, an extraordinary, three-year collaboration with NTW, in 2018.

Television drama executive producer Bethan Jones will be helping to develop new writing projects and broadcast opportunities for the company.

Finally, digital installation artist, stage designer and producer Shanaz Gulzar will focus on digital projects.