Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales
Dydd Gwener 13 Mawrth
Oasis, Caerdydd

PAM FOR HUNANIAETH YN BWYSIG?

Ar 7pm ar nos Wener 13 Mawrth, mi fydd cwmni o artistiaid â statws ceisiwyr lloches a ffoaduriaid yng Nghymru yn cynnal noson o berfformiad a thrafod RHAD AC AM DDIM yn archwilio pwysigrwydd hunaniaeth.

Cafodd y syniad yma ei ddewis mewn pleidlais arlein, fel rhan o brosiect tair blynedd sy'n archwilio sut y gall celf a chreadigedd helpu cymunedau ail-gysylltu â'r broses wleidyddol.

Mi fydd hon yn noson o gerddoriaeth, bwyd, straeon a sgwrs.

Oasis Cardiff
69b Splott Road
Cardiff
CF24 2BW 

Os hoffech fwcio lle...

Oasis Caerdydd

“Hoffem wahodd ein cymuned leol a sefydliadau eraill i gydweithio i hwyluso trafodaeth gyda ffoaduriaid, ceiswyr lloches a’r gymuned Gymreig am hunaniaeth, er mwyn mynd i’r afael â materion lleol a byd-eang.

Mae hunaniaeth yn faes sy’n effeithio ar bawb yn bositif ac yn negyddol, a chredwn fod pethau’n gyffredin ymhlith pobl waeth bynnag eu cefndir. Mae’r hyn a ystyrir yn hunaniaeth yn wahanol i bob person, a gall colli eich hunaniaeth a’ch hunanbarch fod yn ofnadwy ac yn fychanol, er enghraifft o ganlyniad i orfod mudo oherwydd rhyfel ar erledigaeth. Mae’n fater a wynebir yn benodol gan geiswyr lloches a ffoaduriaid ac yn aml mae’n cael sylw negyddol yn y wasg. 

 Yn ein Cynulliad, hoffem gynnig cyfle i’n gwesteion gwrdd â phobl sydd wedi gorfod wynebu’r heriau hyn, a rhoi i bobl na fyddai eu lleisiau’n cael eu clywed fel arfer y cyfle i rannu eu profiadau a’u barn. Yn y pen draw, anelwn at greu sgwrs bwysig am natur hunaniaeth, sy’n berthnasol i bob un ohonom."

PAM FOR HUNANIAETH YN BWYSIG?