Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales
21-24 Mawrth 2018
Caerdydd

Storm.2
THINGS COME APART

National Theatre Wales

THE STORM CYCLE
Crëwyd gan Mike Pearson a Mike Brookes

Cyfres o chwe chynhyrchiad wedi’u dyfeisio, eu llunio a’u cyfarwyddo gan Mike Pearson a Mike Brookes, sydd wedi creu peth o waith mwyaf clodwiw National Theatre Wales hyd yn hyn (The Persians, Coriolan/us, Iliad). Bydd y gweithiau amlgyfrwng hyn yn cael eu perfformio mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru, mewn amrywiaeth o raddfeydd a meintiau, ac yn archwilio dwy thema allweddol; gwirionedd a thystiolaeth. Byddant yn dod i ben yn 2020 gyda chynhyrchiad pwysig, newydd, ar raddfa fawr ar gyfer rhaglen 10fed pen-blwydd NTW.

There is a storm coming…
We live in tempestuous times: an era of climatic and environmental 
uncertainty and of

social and political upheaval. Perhaps it was always so.
But what new forms can theatre develop and adopt: to engage with and to reflect the temper of our times?
An urgent theatre: fit for purpose, addressing and expressing our present realities
Of living in the eye of the storm
 

STORM.2: THINGS COME APART 

Ym mis Mehefin 1919, canol dinas Caerdydd oedd lleoliad pedwar dydd a nos o derfysgoedd milain. Yr achosion sylfaenol oedd gwead cymhleth o rwystredigaethau hirsefydlog yn dilyn y rhyfel o ganlyniad i ryddhau milwyr o’r fyddin. Ond y sbardun a ysgogodd y trais gwaethaf oedd tyndra hiliol.

Nid oes naratif llawn o’r terfysgoedd yn bodoli. Mae testun newydd, wedi’i lunio’n arbennig ar gyfer STORM.2: Things Come Apart, yn creu hanes y digwyddiad gan ddefnyddio adroddiadau o bapurau lleol y cyfnod yn unig, yn ogystal ag asesiad y Prif Gwnstabl. Yn anochel roeddent yn unochrog, ac meant yn amlygu agweddau a rhagfarn y cyfnod hwnnw.

Caiff y deunydd verbatim hwn ei leisio’n fyw gan gast o dri actor proffesiynol (Ali Goolyad, Aisling Groves-McKeown a John Rowley), ochr yn ochr â mapiau o’r cyfnod, cyfeirlyfrau masnachol a ffotograffau o’r ddinas.

Ar adeg o ansefydlogrwydd gwleidyddol a chymdeithasol byd-eang, bydd y cynhyrchiad grymus hwn yn atgof o werth cydymdeimlad a hawliau dinesig y brwydrwyd drostynt, a’r risgiau a gymerwn pan fyddwn yn eu hesgeuluso.

Eglwys y Tabernacl, Yr Ais, Caerdydd CF10 1AJ

21-24 Mawrth 2018, 8pm (a matinee 3pm ar 24 Mawrth)

Tocynnau
£10 / £7.50 (gostyngiadau) 
£5 (rhagddangosiad 21 Mawrth)
Mae cynllun Hynt yn berthnasol ar gyfer yr holl docynnau i'r Anabl – y medrir eu harchebu trwy ffonio 029 2037 1689

Canllaw oedran: 14+

Perfformiadau hygyrch
Mae pob perfformiad yn hygyrch i gadeiriau olwyn

Darpariaeth hygyrchiad pellach i’w gadarnhau. Cysylltwch â boxoffice@nationaltheatrewales.org os oes gennych unrhyw gwestiynau.

BETH I’W DDISGWYL

STORM.2: THINGS FALL APART

Mi fydd hwn yn berfformiad o dan dô.

Ar y diwrnodau perfformio mi fydd swyddfa docynnau yn y safle. Mi fydd y swyddfa ar agor tua 45 munud cyn i'r perfformiad ddechrau, felly gallwch gasglu tocynnau wedi'u bwcio o flaen llaw a prynu unrhyw docynnau heb eu gwerthu (arian parod yn unig).

Does dim llefydd parcio ar y safle, ond gan ei fod yng nghanol dinas Caerdydd, mae'n hawdd cyrraedd ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Mi fydd gofyn i’r gynulleidfa sefyll trwy gydol y cynhyrchiad hwn, felly rydym yn argymell i chi wisgo esgidiau cyfforddus. Mi fydd nifer cyfyngedig o seddi ar gael i’r sawl sydd eu hangen.

Cysylltwch â boxoffice@nationaltheatrewales.org os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Nodwch os gwelwch yn dda: caiff y defnydd newyddiadurol yn STORM.2, a gyhoeddwyd ym 1919 ei adrodd air am air. Mae’n cynnwys iaith ac agweddau oedd yn dderbyniol ar y pryd, ond sydd ddim heddiw.

Hyd y sioe fydd tua 90 munud, ac ni fydd egwyl.

Ni allwn dderbyn babanod neu blant bach.

Does dim mynediad o gwbl i gŵn, heblaw cŵn cymorth.

Mae tai bach ar gael yn y safle, yn cynnwys tai bach hygyrch.

Peidiwch a dod â diod alcoholig neu fwyd gyda chi, os gwelwch yn dda. Caniateir dŵr potel.