Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales
Trwy Gydol y Flwyddyn

TEAM

Ble bynnag y byddwn ni’n mynd, rydym yn cydweithredu â rhwydwaith cynyddol o aelodau TEAM ac yn eu cefnogi. Dyma’r boblo sy’n chwarae rhan ym mhopeth rydym yn ei wneud. Nhw yw ein harweinwyr yn eu cymunedau nhw: maent yn creu, yn ysbrydoli, yn perfformio, yn dysgu, yn ysgrifennu, yn trefnu, yn rheoli prosiectau, yn rhoi adborth ac yn gwneud penderfyniadau gyda ni ar ddyfodol National Theatre Wales.

Prosiectau a Digwyddiadau

Chwarae Eich Rhan

Dewch atom â‘ch syniadau a dywedwch wrthym am y profiadau rydych am eu cael a’r gefnogaeth y bydd angen arnoch. Ychydig iawn o reolau sydd, a gall unrhyw un fod yn rhan o TEAM. Gallwch drefnu digwyddiadau, marchnata ein sioeau, dysgu rhywbeth newydd, bod yn rhan o’n cynyrchiadau, newid ein meddylfryd neu alw heibio am sgwrs – gallwch chi benderfynu beth fydd eich cyfraniad at lunio eich National Theatre Wales

TEAM Panel

Mae panel TEAM yn cyfrannu at ddatblygiad cyffredinol National Theatre Wales gan gynghori ar faterion megis recriwtio, rhaglenni, marchnata a hyfforddi. Trwy adeiladu ar ein cyflawniadau dros y ddwy flynedd diwethaf, mae’r panel yn rhoi TEAM wrth wraidd y sefydliad. Mae aelodau’r panel yn ein cynrychioli mewn digwyddiadau a pherfformiadau ac yn mynd i gyfarfodydd ac yn rhoi cyflwyniadau ar ein rhan. Maent yn rhoi adborth rheolaidd i staff a bwrdd National Theatre.

Gan gwrdd fel grŵp rhyw deirgwaith neu bedair gwaith y flwyddyn, rydym bob amser yn chwilio am bobl ag amrywiaeth eang o sgiliau, gwybodaeth, syniadau, profiadau a chefndiroedd.

Digwyddiadur TEAM

YMARFERION - We're Still Here

18 Awst 2017 - 2:00pm

Mae ein sioe nesaf yn gyd-gynhyrchiad gyda Common Wealth Theatre ac enw’r sioe yw We’re Still Here, ac fe’i lleolir yn Ngweithiau Byass ym Mhort Talbot. http://nationaltheatrewales.org/were-still-here

Tra bo’r sioe yn dod i rhyw fath o siâp, rydym yn rhoi cyfle i aelodau TEAM ddod i eistedd a gwylio’r ymarferion (nodir y dyddiadau isod), felly anfonwch e-bost acw at team@nationaltheatrewales.org os ydych yn ardal tref Port Talbot ac fe wnawn ni wedyn anfon manylion y lleoliadau atoch chi.

 

Wythnos 1 - Gwener 18fed Awst - 2pm - 4.30pm

Wythnos 2 - Gwener 25ain Awst - 2pm - 4.30pm

Wythnos 3 - Gwener 1af Medi - 2pm - 4.30pm

Wythnos 4 - Gwener 8ed Medi - 2pm - 4.30pm

 

Rydym yn awchu am y cyfle i gael rhannu hwn gyda chi!

TEAM Social - Port Talbot!

14 Medi 2017 - 7:00pm

Mae TEAM National Theatre Wales yn gwahodd aelodau TEAM (cyfredol a’r rhai sydd ar fin ymaelodi!) i ymuno â ni ar gyfer parti cyn y sioe, TEAM Social ar Dydd Iau 14eg Medi, 19:00 ym Mhort Talbot!

Dyma barti i ddathlu’r holl weithgarwch da sydd yn mynd yn ei flaen, y bobl a’r llefydd yr ydym yn dwlu arnynt, ac er mwyn nodi dechrau rhediad ein cynhyrchiad epig “We're Still Here” gan National Theatre Wales a Common Wealth Theatre.

Bydd hwn yn gyfle unigryw i chi weld y sioe cyn pawb arall ac mae hefyd yn RHAD AC AM DDIM.


Os y’ch chi’n dod, RSVP erbyn Dydd Llun 4 Medi at team@nationaltheatrewales.org.