Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales
15-17 Chwefror 2018
Pontrhydfendigaid, Ceredigion

Storm.1
NOTHING REMAINS THE SAME

National Theatre Wales

THE STORM CYCLE
Crëwyd gan Mike Pearson a Mike Brookes

Cyfres o chwe chynhyrchiad wedi’u dyfeisio, eu llunio a’u cyfarwyddo gan Mike Pearson a Mike Brookes, sydd wedi creu peth o waith mwyaf clodwiw National Theatre Wales hyd yn hyn (The Persians, Coriolanu/us, ac Iliad) . Bydd y gweithiau amlgyfrwng hyn yn cael eu perfformio mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru, mewn amrywiaeth o raddfeydd a meintiau, ac yn archwilio dwy thema allweddol; gwirionedd a thystiolaeth. Byddant yn dod i ben yn 2020 gyda chynhyrchiad pwysig, newydd, ar raddfa fawr ar gyfer rhaglen 10fed pen-blwydd NTW.

There is a storm coming…
We live in tempestuous times: an era of climatic and environmental uncertainty 
and of

social and political upheaval. Perhaps it was always so.
But what new forms can theatre develop and adopt: to engage with and to reflect the temper of our times?
An urgent theatre: fit for purpose, addressing and expressing our present realities
Of living in the eye of the storm


STORM.1: NOTHING REMAINS THE SAME 

Rhan 1 o The Storm Cycle, wedi’i greu gan Mike Pearson a Mike Brookes

Cerddoriaeth: John Hardy Music

Dylunydd Sain: Mike Beer

Ailgread barddonol, sinematig o ddau lyfr cyntaf Metamorphoses yr awdur Rhufeinig Ovid.

Yn ei naratif epig, a gwblhawyd yn fuan cyn iddo gael ei alltudio yn 8AD, mae Ovid yn cysylltu “yn un cyfanwaith artistig cytûn, holl straeon mytholeg glasurol”. Yn anad dim, mae’n adrodd am newidiadau a thrawsnewidiadau anhygoel a gwyrthiol, yn natur pobl a phethau.

Mewn cyfuniad theatrig trawiadol o eiriau, sain a digwyddiadau annisgwyl, mae STORM.1: Nothing Remains the Same yn ymdrin â dwy o straeon cynnar Ovid.

Yn y rhan gyntaf, Chaos & Creation, wedi’i leisio gan gyda Mike Pearson, trefnir cytgord mewn bydysawd anhrefnus, ac yna caiff ei roi mewn perygl trwy ddiffygion, gwendidau a gweithrediadau treisgar hiliau dilynol y ddynol ryw.

Yn yr ail, Ignition & Eclipse, wedi’i leisio gan Aimee-Ffion Edwards, mae Phaëthon fyrbwyll yn mynnu gyrru cerbyd tanllyd – yr haul - ei dad Phoebus, i brofi mai ef yw ei ddwyfol fab. Ond mae ei ymddygiad gwyllt yn arwain at drasiedi…

Pafiliwn Bont, Pontrhydgendigaid, Ceredigion, SY25 6BB
15-17 Chwefror 2018, 8pm
 

Tocynnau
£10 / £7.50 gostyngiadau 
£5 rhagddangosiad (15 Chwefror)
Mae cynllun Hynt yn berthnasol ar gyfer yr holl docynnau i'r Anabl – y medrir eu harchebu trwy ffonio 
029 2037 1689

Canllaw oedran: 14+

Perfformiadau hygyrch
Mae pob perfformiad yn hygyrch i gadeiriau olwyn.
Offer Sain Ddisgrifiad ar gael ym mhob perfformiad
Cysylltwch â boxoffice@nationaltheatrewales.org os oes gennych unrhyw gwestiynau.

BETH I’W DDISGWYL

STORM.1: NOTHING REMAINS THE SAME

Mi fydd hwn yn berfformiad â seddu, o dan dô, gyda rhan helaeth yn digwydd mewn tywyllwch llwyr. Ond mae elfen o'r perfformiad yn yr awyr agored, felly dewch wedi'ch gwisgo ar gyfer y tywydd Cymreig ym mis Chwefror.

 

Ar y diwrnodau perfformio mi fydd swyddfa docynnau yn y safle. Mi fydd y swyddfa ar agor tua 45 munud cyn i'r perfformiad ddechrau, felly gallwch gasglu tocynnau wedi'u bwcio o flaen llaw a prynu unrhyw docynnau heb eu gwerthu (arian parod yn unig).
 

Cyrraedd y Safle

Er ein bod yn annog ein cynulleidfaoedd i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus lle bo’n bosib, yn yr achos yma y ffordd orau o bell ffordd i gyrraedd y safle yw mewn car. Mae maes parcio mawr, rhad-ac-am-ddim ar y safle. Y côd post am y maes parcio yw SY25 6BB.

(Ar drafnidiaeth gyhoeddus, mae’r bws T-21 yn mynd o Aberystwyth i Bontrhydfendigaid, a’r T-29 o Dregaron, ond ni fydd yn bosib dychwelyd i Aberystwyth nac i Dregaron ar fws ar yr un noson.)

Mae llety ar gael yn y pentre’, yng ngwestai’r Llew Coch a’r Llew Du.

 

Nodwch os gwelwch yn dda 

Mae'r cynhyrchiad hwn wedi'i argymhell i unrhywun dros 14 mlwydd oed.
Rydym yn argymhell yn gryf na ddylai plant o dan wyth mlwydd oedd fynychu'r cynhyrchiad.

Does dim mynediad o gwbl i gŵn, heblaw cŵn cymorth.
 
Hyd y sioe fydd tua 75 munud, a dim egwyl.
 
Mi fyd y perfformiad yn cynnwys tân gwyllt.
 
Mae tai bach ar gael yn y safle.
 
Peidiwch a dod â diod alcoholig neu fwyd gyda chi. Caniateir dŵr potel.
 
Cysylltwch â boxoffice@nationaltheatrewales.org os oes gennych unrhyw gwestiynau.